Документи

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ПЕЙСЕРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ПЕЙСЕРА БЪЛГАРИЯ“ АД   „Пейсера България“ АД, ЕИК 206181036, със седалище и адрес на управление гр. София, 1612, ул. „Ами Буе“ […]

Още

БОЛЕРОН документи

Онлайн среща с инвеститорите Болерон организира своята първа среща с инвеститорите след успешното провеждане на първичното публично предлагане (IPO). Срещата ще се проведе на 24.04.2024 г. (сряда) […]

Още

Приключи успешно публичното предлагане на облигационната емисия на Доверие Обединен Холдинг

Публичното предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободно прехвърляеми, конвертируеми облигации с издател „Доверие Обединен Холдинг АД-София“  съгласно решение на Управителния съвет от 24.11.2023 […]

Още

Оповестяване за 2023 на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД

SIS инвестиционене посредник

С оглед на политиката ни на прозрачност и в съответствие с регулаторните разпоредби, ИП София Интернешънъл Секюритиз АД прави следните оповестявания за 2023г:   1. Одитиран годишен […]

Още

Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че в изпълнение на решение на Общо събрание на […]

Още

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД   На проведения на 15 февруари 2024 г.  аукцион за първично публично предлагане […]

Още

СТАРТИРА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

СТАРТИРА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД Стартира публично предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с […]

Още

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ НА “СОФАРМА” АД

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ НА “СОФАРМА” АД Съгласно изискванията на чл. 89т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява […]

Още

Приключване на подписка и резултат от публичното предлагане при увеличението на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058

Приключване на подписка и резултат от публичното предлагане при увеличението на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058 Публичното предлагане на 6 020 362  акции от увеличението […]

Още

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642 ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1 ОТ ЗДСИЦДС

С решение по Протокол № 90 от 16.11.2023 г., Комисията за финансов надзор не е издала окончателна забрана на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, като предложител […]

Още