Оповестяване за 2023 на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД

SIS инвестиционене посредник

С оглед на политиката ни на прозрачност и в съответствие с регулаторните разпоредби, ИП София Интернешънъл Секюритиз АД прави следните оповестявания за 2023г:

 

1. Одитиран годишен финансов отчет за 2023г. – файлът е тук

2. Оповестявания за 2023 г. съгласно изискванията на Регламент 2019/2033 и Закона за пазарите на финансови инструменти – файлът е тук

3. Приложение VI Форми за оповестяване на собствен капитал по чл. 49 от Регламент (ЕС) 2019 -2033 2023г. – файлът е тук