Акценти

Стартира увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, ЕИК 831902088, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212

“София Интернешънъл Секюритиз” АД уведомява всички заинтересувани лица, че “СОФАРМА” АД (на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с […]

Още

Приключи увеличението на капитала на Бианор Холдинг

Публичното предлагане на 545 000 акции от увеличението на капитала на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175061032 съгласно решение прието от Съвета на директорите на Дружеството на 16.03.2023 […]

Още

„Деня за акции“ – участие на Sofia International Securities

На 15 юни 2023 г. ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД ще вземе участие в деветото издание на инициативата „Ден за акции“, организирана от Българска фондова борса (БФБ) […]

Още

Стартира първично публично предлагане на акции на “БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 545 000 бр. акции от увеличението на капитала на “Бианор Холдинг” АД. Проспектът за първично публично предлагане […]

Още

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ Вътрешните правила в тази връзка могат да […]

Още

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕЩИТЕ ПЕТ МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ И ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2022 Г. (СЪГЛАСНО ЧЛ. 3 ОТ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА ОТ 8 ЮНИ 2016 ГОДИНА)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕЩИТЕ ПЕТ МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ И ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2022 Г. (СЪГЛАСНО ЧЛ. 3 ОТ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА […]

Още

Оповестяване за 2022 на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД

С оглед на политиката ни на прозрачност и в съответствие с регулаторните разпоредби, ИП София Интернешънъл Секюритиз АД прави следните оповестявания за 2022г:   1. Одитиран годишен […]

Още

Акции на „ФАР“ АД обявени за продажба

„УниКредит Булбанк“ АД обявява продажба по реда на Закона за особените залози заложени в полза на банката 212 500 броя обикновени, поименни, с право на глас, безналични […]

Още

Стартира първично публично предлагане на акции на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 3 249 950 бр. акции от увеличението на капитала на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. Проспектът е одобрен от Комисия […]

Още

Уведомление по чл. 44ж от Наредба № 13 относно резултата от Squeeze Out на останалите акционери в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от Победа АД и условията и реда на плащания

Уведомление по чл. 44ж от Наредба № 13 относно резултата от Squeeze Out на останалите акционери в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от Победа АД и условията и […]

Още