Новини

KФН разреши публикуване на предложение за обратно изкупуване на акциите на акционерите на „ АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР РАЗРЕШИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 149Б ОТ  ЗППЦК НА АКЦИИТЕ НА […]

Още

СИС е водещ мениджър по 7 годишна емисия обезпечени облигации на БЛОКС ГРУП БЪЛГАРИЯ АД

София Интернешънъл Секюритиз АД е водещ мениджър по 7 годишна емисия обезпечени облигации в размер на 40 млн евро с купон 6M EURIBOR + 3.50% годишно, обект […]

Още

Седмичен бюлетин за Българския капиталов пазар изготвен от София Интернешънъл Секюритиз АД

Уважаеми клиенти, екипът на София Интернешънъл Секюритиз АД Ви желае здрава, успешна и плодотворна 2021! Вярваме, че Новата година ще бъде по-добра за всички.   В тази […]

Още

Стартира първично публично предлагане на акции на “Софарма Имоти” АДСИЦ

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 535 392 бр. акции от увеличението на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов […]

Още

Промени в сроковете на първично публично предлагане на акции на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 5,000,000 бр. акции от увеличението на капитала на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор […]

Още

Стартира публичното предлагане на емисия акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД.

На 8 Юни (Понеделник), с повече от 4 месеца закъснение стартира публичното предлагане на емисия акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД. В първия ден на педлагането […]

Още

Стартира процедурата по увеличение на капитала на Фар АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публичното предлагане на  2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) нови обикновени, безналични акции на ФАР АД, всяка с […]

Още

КФН проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Порт флот – Бургас“

С Решение № 930-ПД от 06.08.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 10 000 000  ( […]

Още