All posts by Галина Зайцева

Стартира търгово предложение за закупуване на акции на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ отправено от “ПОБЕДА” АД

“Победа” АД като акционер, притежаващ 34 218 887 броя акции, представляващи 95,83 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК […]

Още

Оповестявания за 2021г. година съгласно изискванията на Регламент 2019/2033

Оповестявания съгласно чл. 47 от Регламент 2019/2033 относно целите и политиките на инвестиционния посредник във връзка с управлението на риска може да намерите тук

Още

Оповестявания за 2021г. на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД

Оповестявания съгласно чл. 67, ал. 1 от Наредба 50 за капиталовата адекватност на инвестиционните посредници във връзка с Част Осма от Регламент 575/2013 може да намерите тук

Още

Приключи успешно публичното предлагане на Телематик Интерактив България

Публичното предлагане на 400,000 акции от увеличението на капитала на „Телематик Интерактив България” ЕАД от 4,000,000 лева до 4,400,000 лева съгласно Проспект за първично публично предлагане на […]

Още