Информация

БОЛЕРОН документи

Онлайн среща с инвеститорите Болерон организира своята първа среща с инвеститорите след успешното провеждане на първичното публично предлагане (IPO). Срещата ще се проведе на 24.04.2024 г. (сряда) […]

Още

Приключи успешно публичното предлагане на облигационната емисия на Доверие Обединен Холдинг

Публичното предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободно прехвърляеми, конвертируеми облигации с издател „Доверие Обединен Холдинг АД-София“  съгласно решение на Управителния съвет от 24.11.2023 […]

Още

Оповестяване за 2023 на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД

SIS инвестиционене посредник

С оглед на политиката ни на прозрачност и в съответствие с регулаторните разпоредби, ИП София Интернешънъл Секюритиз АД прави следните оповестявания за 2023г:   1. Одитиран годишен […]

Още

Съобщение за първично публично предлагане на акции на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД

Стартира процедура по увеличение на капитала на “Бианор Холдинг” АД чрез публично предлагане “София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 5 482 813 бр. акции […]

Още

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ПОСЛЕДНА ДАТА НА ТЪРГОВИЯ НА ПРАВА ВЪРХУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ПОСЛЕДНА ДАТА НА ТЪРГОВИЯ НА ПРАВА ВЪРХУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ Във връзка […]

Още

Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че в изпълнение на решение на Общо събрание на […]

Още

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД   На проведения на 15 февруари 2024 г.  аукцион за първично публично предлагане […]

Още

СТАРТИРА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

СТАРТИРА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД Стартира публично предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с […]

Още

Стартира първичното публично предлагане на акции на „БОЛЕРОН“ АД на пазара BEAM

Стартира първичното публично предлагане на акции на „БОЛЕРОН“ АД на пазара BEAM   Предлагане на нови акции и допускане до търговия  Акциите от увеличението ще бъдат предложени […]

Още

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ НА “СОФАРМА” АД

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ НА “СОФАРМА” АД Съгласно изискванията на чл. 89т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява […]

Още