Предимства на доверителното управление пред взаимните фондове

Индивидуален подход

За всеки клиент може да бъде структуриран портфейл, съобразен с неговите индивидуални нужди и отношение към риска.

По-добра диверсификация

Балансираните фондове обикновено включват само два от основните класове активи – акции и облигации. Ние имаме повече възможности да ограничим риска.

Ниски разходи

Таксата за управление е значително по-ниска от инвестицията във взаимни фондове, а това оказва значително влияние на постигнатата доходност дългосрочно.

Ясна отчетност

Получавате пълни месечни отчети със сделките и структурата на вашият портфейл, както и разходите, свързани с неговото управление.

Персонално отношение

Директният контакт с мениджъра, който носи отговорност за портфейла ви, позволява вашият рисков профил да бъде определен по-точно и да ви бъдат предложени специфични решения.

Постигнете вашите инвестиционни цели

Нашата независима позиция, доброто познаване на състоянието и тенденциите на публичните и частните капиталови пазари, както и широката ни мрежа от местни и чуждестранни контакти ни позволяват да предложим и изпълним финансови решения за вашия бизнес, с които да постигнете своите стратегически цели.
1

Глобален портфейл

Глобалният подход е съществен за постигането на стабилни и дългосрочни резултати. Концентрацията на инвестициите в един географски пазар поражда специфични рискове, които не винаги са компенсирани с по-висока доходност и могат да имат много негативен ефект върху представянето на портфейла. Ето защо, при управлението на поверените ни клиентски средства, ние избягваме характерната за българските инвеститори висока концентрация в местни активи и се възползваме от потенциала на глобалните капиталови пазари.

2

Ролята на различните класове активи

Диверсификацията е най-лесният начин да контролирате риска и да намалите влиянието на рисковите фактори в инвестиционния портфейл. Успешната инвестиционна стратегия отразява рисковия профил и целите на клиента. Ако неговите цели са консервативни, това не значи портфейлът му да бъде концентриран само в един ниско рисков актив. Включването на разнообразни класове активи в портфейла е изключително важно, за да бъдете защитени от негативните ефекти на различните икономически сценарии.

3

Активно или пасивно управление

В основата на двата алтернативни подхода стои разбирането за финансовите пазари – дали те са ефективни, или не, и доколко портфолио мениджърът може дългосрочно и устойчиво да реализира по-висока от средната доходност за капиталовия пазар. Ние можем да ви запознаем с предимствата и рисковете на двата подхода и да управляваме вашите инвестиции съгласно всеки от тях, ако съвпада с инвестиционните ви цели и разбирания.

4

Управление на рисковете

Може да постигнете инвестиционните си цели, благодарение на нашия безпристрастен подход, съобразен с всички рискове, които възникват при инвестиционния процес. Нашите инвестиционни портфейли са цялостни и комплексни решения за специфичните цели на нашите клиенти.

Отправете запитване и получете допълнителна информация