Оповестявания

Стартира увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, ЕИК 831902088, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212

“София Интернешънъл Секюритиз” АД уведомява всички заинтересувани лица, че “СОФАРМА” АД (на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с […]

Още

Приключи увеличението на капитала на Бианор Холдинг

Публичното предлагане на 545 000 акции от увеличението на капитала на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175061032 съгласно решение прието от Съвета на директорите на Дружеството на 16.03.2023 […]

Още

Стартира първично публично предлагане на акции на “БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 545 000 бр. акции от увеличението на капитала на “Бианор Холдинг” АД. Проспектът за първично публично предлагане […]

Още

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ Вътрешните правила в тази връзка могат да […]

Още

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕЩИТЕ ПЕТ МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ И ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2022 Г. (СЪГЛАСНО ЧЛ. 3 ОТ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА ОТ 8 ЮНИ 2016 ГОДИНА)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕЩИТЕ ПЕТ МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ И ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2022 Г. (СЪГЛАСНО ЧЛ. 3 ОТ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА […]

Още

Оповестяване за 2022 на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД

С оглед на политиката ни на прозрачност и в съответствие с регулаторните разпоредби, ИП София Интернешънъл Секюритиз АД прави следните оповестявания за 2022г:   1. Одитиран годишен […]

Още

Акции на „ФАР“ АД обявени за продажба

„УниКредит Булбанк“ АД обявява продажба по реда на Закона за особените залози заложени в полза на банката 212 500 броя обикновени, поименни, с право на глас, безналични […]

Още