Оповестявания

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОДПИСКАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВАРАНТИ НА „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД

София, 22 юли 2024 г. – „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД, ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление гр. София, 1784, район Младост, ж.к. “Младост 1“,бл. 29А, вх. […]

Още

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВАРАНТИ НА „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВАРАНТИ НА „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД   „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД, ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление гр. София, 1784, район […]

Още

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ПЕЙСЕРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ПЕЙСЕРА БЪЛГАРИЯ“ АД   „Пейсера България“ АД, ЕИК 206181036, със седалище и адрес на управление гр. София, 1612, ул. „Ами Буе“ […]

Още

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕЩИТЕ ПЕТ МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ И ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2023 Г. (СЪГЛАСНО ЧЛ. 3 ОТ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА ОТ 8 ЮНИ 2016 ГОДИНА)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВОДЕЩИТЕ ПЕТ МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ И ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2023 Г. (СЪГЛАСНО ЧЛ. 3 ОТ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА […]

Още

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА БИАНОР ХОЛДИНГ

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА БИАНОР ХОЛДИНГ Публичното предлагане на 5 482 813 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас […]

Още

Приключи успешно публичното предлагане на облигационната емисия на Доверие Обединен Холдинг

Публичното предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободно прехвърляеми, конвертируеми облигации с издател „Доверие Обединен Холдинг АД-София“  съгласно решение на Управителния съвет от 24.11.2023 […]

Още

Оповестяване за 2023 на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД

SIS инвестиционене посредник

С оглед на политиката ни на прозрачност и в съответствие с регулаторните разпоредби, ИП София Интернешънъл Секюритиз АД прави следните оповестявания за 2023г:   1. Одитиран годишен […]

Още

Съобщение за първично публично предлагане на акции на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД

Стартира процедура по увеличение на капитала на “Бианор Холдинг” АД чрез публично предлагане “София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 5 482 813 бр. акции […]

Още

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ПОСЛЕДНА ДАТА НА ТЪРГОВИЯ НА ПРАВА ВЪРХУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ПОСЛЕДНА ДАТА НА ТЪРГОВИЯ НА ПРАВА ВЪРХУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ Във връзка […]

Още

Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че в изпълнение на решение на Общо събрание на […]

Още