Оповестявания

Оповестявания за 2021г. година съгласно изискванията на Регламент 2019/2033

Оповестявания съгласно чл. 47 от Регламент 2019/2033 относно целите и политиките на инвестиционния посредник във връзка с управлението на риска може да намерите тук

Още

Оповестявания за 2021г. на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД

Оповестявания съгласно чл. 67, ал. 1 от Наредба 50 за капиталовата адекватност на инвестиционните посредници във връзка с Част Осма от Регламент 575/2013 може да намерите тук

Още

Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги Регламент (ЕС) 2019/2088 и Регламент (ЕС) 2020/852 и информация по чл. 3.3 от Част 3 […]

Още