Стартира първично публично предлагане на акции на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД

Стартира процедура по публично предлагане на 6,020,362 бр. акции от увеличението на капитала на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД с водещ мениджър по емисията “София Интернешънъл Секюритиз” АД. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № РГ606-Е от 06/06/2023 г.

Основният акционерен капитал на “Риъл Булленд” АД се увеличава от 6,020,362 лева, разпределен в 6,020,362 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 12,040,724 лв., чрез издаване на нови 6,020,362 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.20 лева за акция. Съотношението между издаваните права и една нова акция е 1:1. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1,000,000 бр. нови акции.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК.

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз. Можете да се свържете с нас в централния ни офис в гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, или на телефон: +359 2 937 98 65. Можете също да изпратите и-мейл до Атанас Видев, обслужващ увеличението на капитала, на и-мейл адрес videv@sis.bg.

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17:00 ч., или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Индикативният график на предлагането е:

Дата на публикуване на Проспекта 30.10.2023 г.
Дата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т Същия ден като датата на публикуване на Проспекта – 30.10.2023 г.
Начален срок за прехвърляне на правата, търговия с правата на БФБ и за записване на акции съгласно чл.  112б, ал. 2 и 4 ЗППЦК 8 работни дни от датата на публикуване на Проспекта – 09.11.2023 г.
Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК 10 работни дни считано от началната дата за прехвърляне на правата – 23.11.2023 г.
Краен срок за търговия с права съгласно правилника на БФБ 2 работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата – 21.11.2023 г.
Служебен аукцион за права, срещу които не са записани акции 2 работни дни след крайния срок за прехвърляне на правата – 27.11.2023 г.
Краен срок за записване на акциите, съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК Първият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата – 01.12.2023 г.
Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ 4 работни дни от крайния срок за записване на акциите – 07.12.2023 г.
Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в „Централен депозитар“ АД 10 работни дни от регистрацията на емисията в ТРРЮЛНЦ – 21.12.2023 г.
Начало на търговията с новите акции на БФБ Началната дата на търговията с новите акции на БФБ се определя с Решение на Съвета на директорите на Борсата за допускане до търговия по реда на Правилника за дейността на БФБ – индикативна дата около 25.01.2024 г.
Начало на търговията с новите акции на MTF Sofia 5 работни дни от началото на търговията на БФБ – 01.02.2024 г

 

Прочети официалното съобщение по чл. 89т

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД  е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси:

  • в офиса на Емитента: „РИЪЛ БУЛЛЕНД“ АД, Адрес: гр. София п.к. 1000, р-н Триадица, ул. Алабин № 36, ет. 4, тел.: +359888906450, email: office@realbulland.eu, лице за контакт: Милена Александрова, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа;
  • в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, ет. 4, тел.: + 359 2 937 98 65, лице за контакт: Атанас Видев, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

 

Проспектът е достъпен и на интернет страниците на емитента (realbulland.eu) и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg), на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и „Българска фондова борса” АД (www.bse-sofia.bg).

Тук можете да достъпите Проспект за публично предлагане на „Риъл Булленд“ АД

Заявка за записване на акции можете да свалите тук

Справка за приетите заявления можете да свалите тук