Информация

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА В СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ЗА 2023 Г. СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 3.3 ОТ ЧАСТ 3 ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА В СЕКТОРА НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ  ЗА 2023 Г. СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. […]

Още

Резултат от обратно изкупуване на акции на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ

С решение по Протокол № 90 от 16.11.2023 г., Комисията за финансов надзор не е издала окончателна забрана на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, като предложител […]

Още

Приключване на подписка и резултат от публичното предлагане при увеличението на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058

Приключване на подписка и резултат от публичното предлагане при увеличението на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058 Публичното предлагане на 6 020 362  акции от увеличението […]

Още

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642 ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1 ОТ ЗДСИЦДС

С решение по Протокол № 90 от 16.11.2023 г., Комисията за финансов надзор не е издала окончателна забрана на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, като предложител […]

Още

Стартира първично публично предлагане на акции на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД

Стартира процедура по публично предлагане на 6,020,362 бр. акции от увеличението на капитала на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД с водещ мениджър по емисията “София Интернешънъл Секюритиз” АД. Проспектът е потвърден […]

Още

Приключване на подписката за упражняване на варанти и резултат от записването на акции срещу упражнени варанти при увеличението на капитала на „СОФАРМА“ АД

С решение на Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от 02.06.2023 г. и решение на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД от 05.06.2023 г. и на […]

Още

Стартира увеличение на капитала на “СОФАРМА” АД, ЕИК 831902088, чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN код BG9200001212

“София Интернешънъл Секюритиз” АД уведомява всички заинтересувани лица, че “СОФАРМА” АД (на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с […]

Още

Приключи увеличението на капитала на Бианор Холдинг

Публичното предлагане на 545 000 акции от увеличението на капитала на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175061032 съгласно решение прието от Съвета на директорите на Дружеството на 16.03.2023 […]

Още

„Деня за акции“ – участие на Sofia International Securities

На 15 юни 2023 г. ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД ще вземе участие в деветото издание на инициативата „Ден за акции“, организирана от Българска фондова борса (БФБ) […]

Още

Стартира първично публично предлагане на акции на “БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 545 000 бр. акции от увеличението на капитала на “Бианор Холдинг” АД. Проспектът за първично публично предлагане […]

Още