Новини

Стартира Squeeze Out на останалите акционери в „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от Победа АД

С решение по Протокол № 81 от 10.11.2022 г., Комисията за финансов надзор не е издала окончателна забрана на  „ПОБЕДА“ АД като акционер, притежаващ 34 852 333 […]

Още

ПРИКЛЮЧИ СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТПРАВЕНО ОТ ПОБЕДА АД КЪМ ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ

Търговото предложение от „ПОБЕДА“ АД към останалите акционери на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, за закупуване 1 487 706 броя броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми […]

Още

Стартира търгово предложение за закупуване на акции на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ отправено от “ПОБЕДА” АД

“Победа” АД като акционер, притежаващ 34 218 887 броя акции, представляващи 95,83 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК […]

Още

Приключи успешно публичното предлагане на Телематик Интерактив България

Публичното предлагане на 400,000 акции от увеличението на капитала на „Телематик Интерактив България” ЕАД от 4,000,000 лева до 4,400,000 лева съгласно Проспект за първично публично предлагане на […]

Още

Приключи успешно подписката за увеличаване на капитала на „Риъл Булленд” АД

Приключи успешно подписката за увеличаване на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058, проведена съгласно решение на СД  на дружеството по реда на ЗППЦК, и на основание […]

Още

Резултати от Публичното предлагане на Телематик Интерактив България

Скъпи клиенти и партньори, приятели и колеги Благодарим на всички за съдействието, разбирането и търпението по време на целия процес на предлагането. Оценяваме гласуваното доверие към Емитента […]

Още

Първично Публично Предлагане Телематик Интерактив България (PalmsBet)

Информация за начало на публично предлагане Telematic Interactive Bulgaria Pitch Deck Telematic Interactive Bulgaria Equity Research Заявка за записване на акции от първично публично предлагане Справка заявления […]

Още

Стартира първично публично предлагане на акции на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 5,007,422 бр. акции от увеличението на капитала на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор […]

Още

Стартира търгово предложение за закупуване на акции на „МАРИЦАТЕКС” АД

„ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ – ДОВЕРИЕ“ АД като акционер, притежаващ 422,247 броя акции, представляващи 90.05 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите на „МАРИЦАТЕКС” АД, ЕИК: 115025302, […]

Още