ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ПЕЙСЕРА БЪЛГАРИЯ“ АД

ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „ПЕЙСЕРА БЪЛГАРИЯ“ АД

 

„Пейсера България“ АД, ЕИК 206181036, със седалище и адрес на управление гр. София, 1612, ул. „Ами Буе“ № 84, ет. 4, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично предлагане на пазара за растеж на МСП BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД на до 163 000 броя обикновени, безналични, поименни и свободно прехвърляеми акции, всяка една с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 12,20 лева, с обща стойност до 1 988 600лева, в съответствие с взето решение от ОСА на Емитента за увеличение на капитала от 18.12.2023. Акциите от емисията ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правила за търговия нa пазар за растеж (пазар BEAM)“, приети от „Българска фондова борса“ АД. В случай че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 929 666 броя акции.  Предлагането ще се счита за успешно ако бъде записана най-малко една акция.  Всички издадени от Емитента акции (съществуващи и новозаписани) ще бъдат заявени за регистрация на пазар BEAM.

Минимален размер на емисията

Предлагането ще се счита за успешно, ако бъде записана и заплатена най-малко една акция с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 12.20 лева. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице – всяко лице може да запише най- малко 1 акция от предлагането на фиксирана цена за една акция в размер на 12.20 лв.

Максимален възможен брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице – 163 000 броя акции на фиксирана цена за една акция в размер на 12.20 лв., което е максималното количество акции от публичното предлагане.

Срокове на предлагането

Начало на предлагането е оповестяване на настоящото съобщение на уеб-сайта на Съветника по емисията Мейн Кепитъл АД (https://www.manecapital.com/news), на обслужващия предлагането инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД ( https://sis.bg ), на Дружеството (https://www.paysera.bg/v2/bg-BG/investors ), в медията, чрез която Дружеството разкрива информация (www.x3news.com ), както и на уеб-сайта на пазар BEAM

Продължителност на предлагането – Предлагането ще се извърши в една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукциона, а именно : 12.06.2024 г.

Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата – 12.06.2024 г.

Краят на публичното предлагане е първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона.

Условия за записване на акции

Инвеститорите, които желаят да запишат акции могат да подадат нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на 12.06.2024 г. Записването на нови акции се извършва чрез подаване на нареждане до инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД.

Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции, в рамките на аукциона.

Нареждането трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:

  • трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – имената по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
  • Емитент – „Пейсера България“ АД и ISIN код BG1100003216 на акциите;
  • банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;
  • дата, час и място на подаване на нареждането;
  • подпис на лицето, което подава нареждането, на неговия законен представител или пълномощник.

Инвеститорите прилагат към нареждането следните документи за легитимация:

Физически лица

Когато инвеститорът в акции е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, както съответните документи, изисквани по реда на приложимото законодателство, свързани с мерките срещу изпирането на пари, така и следните документи:

  • Копие на документ за самоличност на съответния инвеститор, заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис;
  • Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

Юридически лица

Когато инвеститорът в акции е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето или лицата с представителна власт за съответния инвеститор, или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно. При подаването на нареждането следва да бъдат представени, както съответните документи, изисквани по реда на приложимото законодателство, свързани с мерките срещу изпирането на пари, така и следните документи:

  • Копие на документ за самоличност на лицето или лицата, подаващо/и нареждането заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис;
  • Чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод на текста на регистрационния акт, съдържащи като минимум информация: пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, наименование на лицата, които са надлежно овластени да представляват това юридическо лице;
  • Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

Към нареждането се подават и съответните подписани документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

Заплащането на пълната емисионна стойност на записаните акции следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаването на нареждането за записване до съответния инвестиционен посредник. Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка.

Всеки инвеститор с класирани на аукциона поръчки ще получи акции от временната емисия, които след вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, съответно дерегистрацията й, ще се преобразуват в равен брой от новоемитираните от Дружеството акции, съгласно процедурите на Централен Депозитар АД. Уведомления за заверяването на сметките за ценни книжа на инвеститорите с предлаганите акции ще бъдат предадени на инвеститорите съгласно правилата на съответния инвестиционен посредник, чрез който е подадено нареждането.

Инвестиционните посредници заплащат акциите, закупени за техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане“ и съгласно правилата на Централен депозитар АД. В деня на сетълмент на сключените сделки, Централен депозитар АД ще задължи банковите сметки на инвестиционните посредници, чрез които са подадени класираните нареждания за записване с дължимите от всеки инвестиционен посредник суми, срещу записаните от негови клиенти акции и ще завери специално откритата за целта набирателна сметка на Емитента, както следва:

титуляр „Пейсера България“ АД,

BG52STSA93000030661048

Банка: „Банка ДСК“ АД

с дължимите суми.

Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват от Дружеството преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени не по-малко от 1 акция от предлагането, то ще се счита за успешно и Емитентът ще предприеме съответните действия по вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистрация на емисията нови акции в Централен депозитар АД. Новите акции се издават с регистриране на емисията акции от увеличението на капитала в Централен депозитар АД, който ще регистрира съответния брой акции по сметки на лицата, записали акциите от увеличението на капитала. Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях акции, които се издават от Централен депозитар АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на Централен депозитар АД.

Оповестяване на резултатите от предлагането

Дата на оповестяване на резултатите от предлагането – Първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона -12.06.2024 г. Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на следните адреси:

https://sis.bg

https://www.paysera.bg/v2/bg-BG/investors

www.x3news.com

Начало на вторична търговия с акциите

Акциите от постоянната емисия акции на Дружеството ще се търгуват след вписване на увеличението на капитала в Търговския Регистър и последващата им регистрация на Пазар за растеж на МСП BEAM – около 1 месец след успешното приключване на предлагането.

 

Място и начин за запознаване с Документа за допускане

Документът за допускане е одобрен с решение на Комитета по управление на пазар BEAM с Протокол № 10/23.05.2024 г. е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

https://sis.bg

https://www.paysera.bg/v2/bg-BG/investors

www.x3news.com

 

Проспект – можете да изтеглите тук.