Доверие Обединен Холдинг успешно увеличи капитала си

София Интернешънъл Секюритиз АД бе мениджър на увеличението на капитала на „Доверие Обединен Холдинг“ АД. Проспектът бе одобрен през април 2012г., а общо набраните средства възлизат на 7 млн.лв. „Доверие Обединен Холдинг“ е сред големите публични холдингови компании с инвестиции в търговията на дребно, текстилната индустрия, медицинските изделия и здравеопазването, строителството, винопроизводството и други сектори.