Приключи успешно публичното предлагане на облигационната емисия на Доверие Обединен Холдинг

Публичното предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободно прехвърляеми, конвертируеми облигации с издател „Доверие Обединен Холдинг АД-София“  съгласно решение на Управителния съвет от 24.11.2023 г. приключи успешно. Начална дата за записване на конвертируеми облигации беше 16.02.2024 г. като право да запишат конвертируеми облигации имаха лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционерите към 09.02.2024 г. Крайна дата за записване на конвертируеми облигации и съответно заплащането на емисионната им стойност по набирателната сметка, открита в УниКредит Булбанк АД беше 26.03.2024 г.

Публичното предлагане приключи с изтичането на предвидения краен срок (на 26.03.2024 год.), като за периода постъпиха общо 164 броя заявки за записване на облигации, от които  22 заявки на 17 (седемнадест)  юридически лица  (пет  ЮЛ са подали по 2 заявки) на обща стойност 16 151 600.00  лева и 142 заявки от 123 физически лица с обща стойност на подадените от ФЛ заявки 3 821 700.00 лева или общо 199 733 облигации на стойност 19 973 300.00 лева бяха записани през обслужващия ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД по време на подписката.

Дружеството ще предприеме необходимите действия по обявяване на съобщение за сключения облигационен заем в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, за регистрация на новата емисия конвертируеми облигации в „Централен депозитар“ АД и Комисията за финансов надзор и съответно, заявяване за допускането й до търговия на „Българска Фондова Борса“ АД.