ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД

 

На проведения на 15 февруари 2024 г.  аукцион за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Болерон“ АД, ЕИК 205595422 – със седалище и адрес на управление гр. София, 1000, ул.“Георги Бенковски“№ 24, на пазара за растеж „BEAM“ с водещ мениджър “София Интернешънъл Секюритиз” АД, бяха записани и платени 955 051 (деветстотин петдесет и пет хиляди петдесет и един) броя обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1.00 (един) лев и емисионна стойност 3.32 лева (три лева и тридесет и две стотинки). Общият размер на набраните парични средства в резултат от предлагането е в размер на 3 170 769.32 (три милиона сто и седемдесет хиляди седемстотин шестдесет и девет и 0.32) лева.

Всички издадени от Дружеството до момента 3 992 010 (три милиона деветстотин деветдесет и две хиляди и десет) броя акции стават от един клас – обикновени безналични поименни акции, като всеки притежател на привилегирована акция клас А получава една обикновена акция срещу всяка притежавана от него привилегирована акция клас А.

В резултат на осъщественото предлагане капиталът на Дружеството ще бъде увеличен на 4 947 061 (четири милиона деветстотин четиридесет и седем хиляди шестдесет и един) лева, като след промяната във вида на привилегированите акциите, увеличеният капитал на Дружеството ще бъде разпределен в 4 947 061 (четири милиона деветстотин четиридесет и седем хиляди шестдесет и един) броя обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1.00 (един) лев.

След вписването на увеличението на капитала и конвертирането на привилегированите акции клас А в Търговския регистър и „Централен депозитар“ АД, Емитентът ще заяви допускане до търговия на пазар „BEAM“ на всички акции, издадени от от Дружеството (обикновени поименни безналични акции от увеличението и издадените от Дружеството до настоящото увеличение на капитала обикновени поименни безналични акции и конвертираните в такива привилегировани акции клас А).

Във връзка с проведения на 15 февруари 2024 г. аукцион за първично публично предлагане „БОЛЕРОН“ АД е заявило за допускане до търговия на пазара „BEAM“ права върху записаните акции съгласно чл. 14, ал. 4 от от Част III „Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП BEAM“. С решение на Комитета по управление на пазар „BEAM“ по протокол №04/20.02.2024 г., временната емисия права върху записаните акции е допусната до търговия на пазар „BEAM“ с борсов символ BLR1, като определената  начална дата за търговия с правата е 21.02.2024 г. (сряда). Правата ще се търгуват до датата на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър съгласно разпоредбите на Част IV „Правила за търговия нa пазар за растеж на МСП BEAM“.

Последния ден на търговия ще бъде оповестен допълнително на интернет страницата на Емитента, на  обслужващия инвестиционен посредник, на пазар „BEAM“ и на информационната агенция www.x3news.com.

При сетълмента на сключените сделки с правата върху записаните акции продавачите няма да получават паричната сума от продажбата до момента на успешно вписване на новоиздадените акции от увеличението на капитала в Търговския регистър. Паричните средства от продажбите ще се съхраняват по сметка на „Централен депозитар“ АД. След получаване на уведомление за успешно вписване на увеличението на капитала на Емитента в Търговския регистър, търговията на правата върху записаните акции се прекратява. „Централен депозитар“ АД фиксира книгата на акционерите на Емитента съобразно притежателите на права върху записани акции на втория работен ден след последния ден за търговия с правата върху записаните акции, като извършва разплащанията към всички продавачи.

В случай на неуспешно вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, сделките с правата върху записаните акции ще бъдат отменени и паричните средства на всички купувачи по време на търговията с правата върху записани акции ще бъдат възстановени по сметките на обслужващия инвестиционен посредник без лихви или други компенсации. Набраните средства от аукциона за първично публично предлагане се връщат по списък на записалите акции, актуален към втория работен ден след датата на аукциона.