Резултати от увеличение на капитала на „Софарма“ АД под условие чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN BG9200001212

Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че в изпълнение на решение на Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от 26.01.2024 г. и решение на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД от 26.01.2024 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 25 от Устава на дружеството) бе стартирана процедура по увеличение на капитала чрез издаване на до 7 133 264 броя обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти, емисия ISIN BG9200001212, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 804-E/04.11.2021 г. Срокът за упражняване на варанти определен от Съвета на директорите в съответствие с изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 804-E/04.11.2021 г. стартира на 02.02.2024 година и приключи на 23.02.2024 година. За този период постъпиха общо 36 броя заявки за записване на акциите от увеличението чрез упражняване на варанти, подадени от 36 лица, от които 3 юридически лица и 33 физически лица. Общо 6 510 985 (шест милиона петстотин и десет хиляди деветстотин осемдесет и пет) броя варанти бяха упражнени. Срещу тях са записани 6 509 485 (шест милиона петстотин и девет хиляди четиристотин осемдесет и пет) броя акции – с 1 500 бр. по-малко – тъй като заявка подадена от физическо лице не е платена по набирателната сметка на “СОФАРМА” АД в предварително установения срок. Право да участват в увеличението на капитала на “СОФАРМА” АД, като упражнят правата по варантите, имаха лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението по чл. 89т, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на интернет страницата на Информационна агенция „X3news.com“, на интернет страницата на “СОФАРМА” АД и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник. Емисионната стойност на записаните акции е в общ размер на 26 884 173.05 лева (двадесет и шест милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди сто седемдесет и три лева и 5 стотинки) . По време на провеждането на подписката, включително и по време на упражняването на варантите и записването на акциите, Дружеството не е срещало трудности, спорове или други подобни. Подписката се счита за успешна. Предстои процедура по вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, в регистрите на Централен депозитар АД, Комисия за финансов надзор и заявяване за търговия на БФБ.