Приключи успешно търговото предложение към акционерите на Марицатекс АД

Търговото предложение от „Индустриален холдинг – Доверие“ АД, отправено на основание чл. 149, ал. 6, предложение второ, и чл. 149а, ал. 1 и ал. 3 от 3ППЦК към останалите акционери на „Марицатекс“ АД, ЕИК: 115025302, за закупуване на 46 674 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на „Марицатекс“ АД при цена от 0.65 лв. за акция, бе прието от притежателите на 9 000 акции на „Марицатекс“ АД, представляващи 1.9193% от капитала на дружеството, до изтичане на срока за приемане на предложението – 22.02.2022 г. В резултат на търговото предложение делът на „Индустриален холдинг – Доверие“ АД в капитала на „Марицатекс“ АД се увеличава до 91.9658%.