СТАРТИРА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

СТАРТИРА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

Стартира публично предлагане на 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с емитент„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД  с номинална и емисионна стойност на една облигация 100 (сто) лева, с плаващ лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка от 2,00% годишно, но общо не по-малко от 2,00% годишно и не повече от 6,00% годишно, платим на 6-месечен период, с матуритет 5 (пет) години, считано от датата на издаване на емисията конвертируеми облигации, съгласно решенията, приети от Управителния съвет на Дружеството (съгласно овластяване от Устава) на 24.11.2023 г. и 05.01.2024 г., и съгласно Проспект за публично предлагане на емисия конвертируеми необезпечени облигации на Дружеството, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 46-Е/25.01.2024  г.

Размерът на емисията конвертируеми облигации на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД е до 200 000 броя поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, свободнопрехвърляеми, конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 100 (сто) лева. Облигационният заем се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност не по-малка от 10 000 000 лв., в който случай размерът на облигационния заем ще бъде стойността на записаните облигации. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране облигационен заем. Всяка облигация от новата емисия конвертируеми облигации има номинална стойност от 100 лева и емисионна стойност от 100 лева. Всички издадени от „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД облигации от новата емисия са от един клас – конвертируеми, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми необезпечени облигации. Облигациите от настоящата емисия дават еднакви права на притежателите си. Публичното предлагане на конвертируеми облигации с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

Съотношение между издаваните права и конвертируемите облигации. Минимален и максимален брой облигации, които могат да бъдат записани срещу издаваните права. На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в облигационната емисия имат лицата, придобили акции на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по предходното изречение „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на лицата по предходното изречение въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. 107,499 (сто и седем цяло и четиристотин деветдесет и девет хилядни) права дават възможност за записване на 1 (една) конвертируема облигация. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки упражнени 107,499 права дават възможност за записване на една конвертируема облигация, с номинална и емисионна стойност 100 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой конвертируеми облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделени на 107,499 и закръглено надолу до най-близкото цяло число. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу.

Ключовите дати от графика на предлагането са представени по-долу:

Дата на публикуване на Проспекта  – 02.02.2024 г.
Дата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т  – 02.02.2024 г.
Право да получат права за записване на облигации имат лицата, които са акционери към – 09.02.2024 г.
Начален срок за прехвърляне на правата – 16.02.2024 г.
Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – 05.03.2024 г.
Начална дата на подписката – 16.02.2024 г.
Начален срок за търговия с права, съгласно правилника на БФБ – 16.02.2024 г.
Краен срок за търговия с права съгласно правилника на БФБ – 29.02.2024 г.
Служебен аукцион за права, срещу които не са записани облигации  – 07.03.2024 г.
Краен срок за записване на облигациите, съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – 26.03.2024 г.
Регистриране на облигациите по сметки на инвеститорите в „Централен депозитар“ АД  – очакван срок 02.04.2024 г.

Допускане до търговия на облигациите на БФБ – Началната дата на търговията с облигациите на БФБ се определя с Решение на Съвета на директорите на Борсата за допускане до търговия по реда на Правилника за дейността на БФБ.

Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой конвертируеми облигации до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион, могат да запишат съответния брой конвертируеми облигации до крайния срок за записване. Дружеството осигурява възможност за записване на облигации по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на облигации се извършва чрез подаване на заявки при спазване на изискванията на Наредба № 38 от 21 май 2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на конвертируеми облигации до упълномощения инвестиционен посредник „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: +359 2 937 98 65, e-mail: videv@sis.bg. обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на конвертируеми облигации се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник, обслужващ публичното предлагане, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, или в съответното работно време на всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по-късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Записването на конвертируеми облигации се счита за действително, само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до възможния брой конвертируеми облигации по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните конвертируеми облигации до крайния срок за записване на облигациите, при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой конвертируеми облигации, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните конвертируеми облигации се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД, както следва:

IBAN: BG78UNCR70001525611271
BIC: UNCRВGSF
Банка: ,,УниКредит Булбанк“ АД

Набирателната сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо облигациите, най-късно до крайния срок за записване на облигациите.

Съгласно чл. 89м, ал. 2 от ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на съобщението за сключен облигационен заем в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Ако всички конвертируеми облигации от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД уведомява КФН в срок 3 (три) работни дни, съгласно чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и предприема необходимите действия за обявяване на съобщението за сключен облигационен заем в търговския регистър и по регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД, КФН и „Българска фондова борса“ АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички облигации, но бъдат записани и платени най-малко 100 000 конвертируеми облигации, облигационният заем се счита сключен до размера на записаните и платени облигации и емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар“ АД, КФН и на „Българска фондова борса“ АД. Публичното предлагане на конвертируеми облигации с права изключва възможността за записване на повече от предлаганите 200 000 облигации.

Ако подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в Проспекта условия, или в търговския регистър не е обявено съобщението за сключен облигационен заем от „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД, в срок до един месец от уведомлението до КФН по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от банката лихви. В деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3 „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД уведомява банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и я изпраща на инвестиционните посредници, участващи в предлагането.

След обявяване на съобщението за сключен облигационен заем, Дружеството регистрира емисията облигации в „Централен депозитар” АД. „Централен депозитар” АД ще открие нови сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени конвертируеми облигации. Облигациите на лицата, които имат подсметки при инвестиционни посредници в „Централен депозитар” АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. Лицата, които имат сметки в регистър А на Централен депозитар, ще получат конвертируемите облигации от „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД по сметки в регистър А. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки – за получените от тях конвертируеми облигации. Издаването на депозитарни разписки се извършва от „Централен депозитар” АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на облигационера и съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД и вътрешните актове на посредника. Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните конвертируеми облигации.

СЪОБЩЕНИЕ ПО 89Т
ПРОСПЕКТ
РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТ
РЕШЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН
ОДОБРЕНИЕ НА КФН
ЗАЯВКА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ
ФОРМА ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ
Финансовата информация за емитента можете да намерите тук