Блокс Груп Документи

Устав на Емитента

Договор с Довереник на Облигационерите

Условия по облигационния заем

Съществени документи във връзка с усвояване на средствата

Протоколи ОСО

Проспект

Доклад до облигационерите на Блокс Груп АД