Приключи търговията с права на „Софарма Имоти“ АДСИЦ

Приключи търговията с права на „Софарма Имоти“ АДСИЦ (борсов тикер 6S6M), като до момента са записани 93% от увеличението, или 2 277 023 акции като записването на акции ще приключи на 26.09.2013 г.

На проведения на 11 септември служебен аукцион за неупражнени права бяха изтъргувани всички предложени 959 903 права. Окончателните резултати от увеличението ще бъдат публикувани след 26 септември, когато изтича записването на акции.

„Софарма Имоти“ планира да увеличи капитала си от 13 255 904 лв. до 15 710 701 лв. чрез издаване на 2 454 797 броя обикновени акции. Емисионната стойност на новите акции ще бъде 2.40 лв.

За повече информация и детайли можете да се свържете с нас, като „София Интернешънъл Секюритиз“ е упълномощения инвестиционен посредник за издаването на новата емисия.