Стартира първично публично предлагане на акции на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 3 249 950 бр. акции от увеличението на капитала на “СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ. Проспектът е одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 198 – E от 14.02.2023 г.

Капиталът на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ се увеличава от 649 990 лева до 3 899 940 лева, чрез издаване на 3 249 950 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 624 975 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,86 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.

Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,86 лева. Всички издадени от „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по предходното изречение „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. 1 (едно) право дава възможност за записване на 5 (пет) нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено 1 (едно) право дава възможност за записване на 5 (пет) нови акции, по емисионна стойност 1,86 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 5 (пет).

Графикът за предлагането е както следва:

  • Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 2 и 4 ЗППЦК – 8 работни дни от датата на публикуване на Проспекта – 27.02.2023 г.
  • Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – 10 работни дни считано от началната дата за прехвърляне на правата – 14.03.2023 г.
  • Начален срок за търговия с права, съгласно правилника на БФБ – Съвпада с началния срок за прехвърляне на правата – 27.02.2023 г.
  • Краен срок за търговия с права съгласно правилника на БФБ – 2 работни дни преди крайния срок за прехвърляне на правата – 10.03.2023 г.
  • Служебен аукцион за права, срещу които не са записани акции2 работни дни след крайния срок за прехвърляне на правата – 16.03.2023 г.
  • Краен срок за записване на акциите, съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 5 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата – 22.03.2023 г.

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: :+359 2 937 98 65, е-mail: videv@sis.bg, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на „Централен депозитар“ АД. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, или в съответното работно време на всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по-късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Прочети официалното съобщение по чл. 89т

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ: гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, тел.: +359 889775955, лице за контакт: Иванка Панова, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа; в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: :+359 2 937 98 65, лице за контакт: Атанас Видев, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа. Проспектът и допълнителна публична информация за „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), както и на интернет страницата на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ (www.sopharma-buildings.com) и на интернет страницата на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg).

Оттук можете да достъпите Проспекта

Оттук можете да свалите заявка за записване на акции от увеличението

Таблица заявки от други ИП