ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА БИАНОР ХОЛДИНГ

ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА БИАНОР ХОЛДИНГ

Публичното предлагане на 5 482 813 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции както съществуващите акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.70 лева всяка, съгласно решението за увеличаване на капитала от 6 875 514 лева до 12 358 327 лева, прието от Съвета на директорите на Дружеството на 14.12.2023 г. и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 85-E от 13.02.2024 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия ЕкстриНюз (www.x3news.com), на Емитента (www.bianor-holding.bg) и на упълномощения инвестиционен посредник (www.sis.bg) на 07.03.2024 г., приключи успешно.

Подписката започна на 07.03.2024 год. като началната дата за търговия на правата на борсата беше 19.03.2024 и приключи на 10.04.2024 год. с изтичането на предвидения краен срок, като бяха постъпили общо 234 броя заявки за записване на акциите  от увеличението, от които  21 (двадесет и едно) юридически лица, две от които чуждестранни дружества и 178 (сто седемдесет и осем) физически лица (5 от юридическите лица и 25 от физическите лица участваха с по две и повече заявки). Общо 5 414 619 нови акции бяха записани през ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД по време на подписката. Така, капиталът на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД се увеличава от 6 875 514 лева до 12 290 133 лева.

Целта на новото увеличение на капитала в рамките на по-малко от 12 месеца бе да подкрепи настоящия бърз темп на органичен растеж на Бианор, и да ускори развитието на компанията чрез сливания и придобивания в региона. Тази стратегия има за цел да надгради портфолиото от услуги и компетенции на Бианор, както и да разшири географското присъствие, като достигне до повече клиенти от САЩ, Германия, Швейцария, Швеция, Норвегия и ОАЕ. При това увеличение на капитала бе привлечен нов стратегически акционер – BlackPeak Capital, който инвестира 13.3 млн. лева в дружеството. Инвестицията на BlackPeak Capital, нарежда фонда сред водещите акционери в Бианор, което става петото дружество в портфолиото на BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund, управляващ активи от 126 млн. евро.

Лицата, закупили права при борсовата им продажба, както и акционерите, имащи право на участие в увеличението по силата на собственост на акции, записаха 5 414 619  нови акции от увеличението на капитала на Дружеството, като емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 20 034 090.30 лева беше изцяло внесена по откритите в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКA БАНКА АД набирателни сметки на Дружеството: съответно в български лева с IBAN: BG62UBBS80025058031550 и в евро с IBAN: BG08UBBS80025467537810.

Разходите, направени за сметка на Дружеството във връзка с публичното предлагане, са в размер на 111 286.79 лева.

Затруднения, спорове и други подобни във връзка с търгуването на правата или със записването на акциите не са възниквали.

Дружеството ще предприеме необходимите действия за вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и за регистрация на новата емисия в „Централен депозитар“ АД и „Българска Фондова Борса“ АД.