Стартира процедурата по увеличение на капитала на Фар АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публичното предлагане на  2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) нови обикновени, безналични акции на ФАР АД, всяка с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3 (три) лева. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение на КФН № 1248–E от 28 ноември 2019 г.

Предмет на публичното предлагане са: 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял всяка от новата емисия. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 250 000 (двеста и петдесет хиляди) акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3 (три) лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Издаване на права: Съгласно чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК при увеличение на капитала на публично дружество чрез издаване на нови акции се издават права. По смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличение на капитала на публично дружество. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Съгласно Чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала.

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз. Можете да се свържете с нас в централния ни офис в гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, или на телефони: +359 2 988 63 40 или +359 2 937 98 65. Можете също да изпратите и-мейл до Галина Зайцева, обслужваща увеличението на капитала, на и-мейл адрес zaytseva@sis.bg.

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17.00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Прочети официалното съобщение 

Регистрационен документ Резюме на проспекта Документ за предлаганите ЦК

Проспектът за публично предлагане на акции на „ФАР“ АД е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси: в офиса на „ФАР“ АД: гр. София, ул. „Буная“ № 16, ет. 2, ап. 5, тел.: +359 2 943 47 18, лице за контакт: Георги Тодоров, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа; в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, ет. 4, тел.: + 359 2 988 63 40, лице за контакт: Галина Зайцева, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. Проспектът е достъпен и на интернет страниците на „ФАР“ АД (www.farad.bg), на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg), на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и „Българска фондова борса” АД (www.bse-sofia.bg).

Графикът на предлагането е както следва:

Дата за публикуване на съобщението за предлагането 29.11.2019
Начало на търговията с права на БФБ АД и на записването на новите акции 11.12.2019
Последен ден за търговията с права на БФБ АД 20.12.2019
Изтичане на периода за прехвърлянето на правата 27.12.2019
Служебен аукцион на БФБ АД за продажбата на неупражнените права 06.01.2020
Крайна дата за записване на акции 21.01.2020

Борсов код на издадените права: 5AF1;

Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1/1;