Приключи успешно търговото предложение на СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД

Търгово предложение от ПОТАМИРО ЛИМИТИД към останалите акционери на СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД на основание на основание чл. 149, ал. 6, предл. първо и предл. второ от ЗППЦК, във връзка с ал. 2, т. 1 от ЗППЦК на цена от 12.15 лв. за 1 акция приключи успешно, като предложението бе прието от притежателите на 317 акции на СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД до изтичане на крайната дата за приемане на Търговото предложение, 23.12.2020 г.

Със заплащането на цената за придобиване от 12.15 лв. за 1 акция или общо 3,851.55 лв., търговият предложител ПОТАМИРО ЛИМИТИД увеличи пряко притежаваните акции в дружеството от 4,605,459 акции на 4,605,776 акции, представляващи 87.50% от капитала на дружеството.

По силата на сключено споразумение за обща политика по управление на „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД чрез съвместно упражняване на притежаваните права на глас с „КОКАРИ ЛИМИТИД“, притежаващо пряко 623,815 броя акции на СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД, двете дружества ПОТАМИРО ЛИМИТИД и КОКАРИ ЛИМИТИД притежават общо 5,229,591 акции (99.35%) от капитала на „СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД.