ПРИКЛЮЧИ СРОКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТПРАВЕНО ОТ ПОБЕДА АД КЪМ ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ

Търговото предложение от „ПОБЕДА“ АД към останалите акционери на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, за закупуване 1 487 706 броя броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ на основание чл. 149, ал. 6 от 3ППЦК, на цена от 0.61 лв. за акция, бе прието от притежателите на 632,246 акции на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, представляващи 1.7707% от капитала на Дружеството, до изтичане на крайната дата за приемане на предложението за изкупуване, 04.07.2022 г.

След сделката по придобиване на акции на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ в резултат на приемане на търговото предложение, „ПОБЕДА“ АД пряко и чрез свързано лице ще притежава 34 851 133 акции от капитала на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, представляващи 97,60 % от капитала на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ.

Съгласно чл. 157а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) „ПОБЕДА“ АД като лице, което в резултат на търгово предлагане, отправено до всички акционери с право на глас, е придобило най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на публично дружество, има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери. Съгласно чл. 157а, ал. 3 от ЗППЦК, притежаваните от останалите акционери акции, при упражняване на правото за отправяне на предложение за изкупуване от „ПОБЕДА“ АД, се прехвърлят срещу заплащане на цена, която ще бъде определена съгласно чл. 150, ал. 6 и 7 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 157б от ЗППЦК всеки акционер на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ има право да изиска от „ПОБЕДА“ АД като лице, което е придобило най-малко 95 на сто от гласовете в общото събрание на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ в резултат на търгово предлагане, да изкупи неговите акции с право на глас в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции. „ПОБЕДА“ АД е длъжно да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането.