Вече тече търговото предложение на Агро Финанс АДСИЦ

От днес стартира търговото предложение от „Уинслоу Ленд Инвест“ АД към акционерите на „Агро Финанс“ АДСИЦ.

“Уинслоу Ленд Инвест“ АД е мажоритарен акционер в „Агро Финанс“ АДСИЦ, като притежава 27 205 438 броя акции, или 84.44% от гласовете в Общото събрание на акционерите. Компанията оправя търгово предложение за закупуване на акциите на всички миноритарни акционери във фонд.

Търгов предложител „Уинслоу Ленд Инвест“ АД
Вид акции Обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми
Номинална стойност 1.00 (един) лв.
Предложена цена 2.35 (два лева и тридесет и пет стотинки) лв.
Начална дата 18.02.2014 г.
Крайна дата 03.04.2014 г.

 Изтегли Заявление за приемане на търговото предложениеdownload 

Упълномощеният от предложителя инвестиционен посредник, който да осъществи предлагането, е „София Интернешънъл Секюритиз” АД.

Всички, които желаят да приемат търговото предложение, могат да го направят в срок 45 (четиридесет и пет) дни от датата на публикуване на търговото предложение в два централни ежедневника, която е 18.02.2014 г. Срокът за приемане изтича на 3.04. 2013 г.

Текстът на цялото търгово предложение можете да прочетете от тук.

Становището на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ относно търговото предложение можете да видите тук.

Заявките и приложенията към тях могат да се изпращат в периода на приемане на следните e-mail адреси: info@sis.bg и atanasova@sis.bg. Оригиналите очакваме на адрес: ул. „Николай Хайтов“ 3А, ет. 1., гр. София в срок до 3 април 2014 г.

[expander title=“Важна допълнителна информация“]

1) Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, заверено копие от който се прилага към заявката или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност, заверен с „Вярно с оригинала” и подпис.

2) Юридическите лица подават заявката, чрез законните си предствители или чрез упълномощено от тях лице.

Когато Юридическото лице е регистрирано/пререгистрирано по Закона за търговския регистър се прилагa:

  • Документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице, заверена.

Когатo Юридическо лице  не е пререгистрирано се прилагат заверени:

  • Удостоверение за актуално съдебно състояние;
  •  Регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител/ пълномощника;
  •  Документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице;
  •  Нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при пълномощие.
  • Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализрани по съответния ред документи.