Стартира първичното публично предлагане на акции на „БОЛЕРОН“ АД на пазара BEAM

Стартира първичното публично предлагане на акции на „БОЛЕРОН“ АД на пазара BEAM

 

Предлагане на нови акции и допускане до търговия 

Акциите от увеличението ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част IV „Правила за търговия нa пазар за растеж на МСП BEAM (пазар BEAM)“, приети от „Българска фондова борса“ АД.

В случай че предлагането на новите акции приключи успешно, всички издадени от Емитента акции (издадени към датата на това съобщение и новоемитирани при увеличението на капитала акции), всички обикновени поименни безналични акции, ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM, като конкретният брой акции зависи от броя на записаните и платени акции при успешно приключило предлагане. При успешно провеждане на настоящото увеличение на капитала всички издадени от Дружеството до момента 3 992 010 (три милиона деветстотин деветдесет и две хиляди и десет) акции стават от един клас – обикновени безналични поименни акции, като всеки притежател на привилегирована акция клас А получава една обикновена акция срещу всяка притежавана от него привилегирована акция клас А, съоветно до търговия на пазар ВЕАМ ще бъдат допуснати едиствено обикновени поименни безналични акции, представляващи целия капитал на Емитента. При минимален размер на записване, при който емисията е успешна, капиталът на Емитента ще се увеличи до 4 876 503 (четири милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин и три) лева, съответно до търговия на пазар ВЕАМ ще бъдат допуснати 4 876 503 (четири милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин и три) обикновени поименни безналични акции. В случай че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 5 171 333 (пет милиона и сто седемдесет и една хиляди триста тридесет и три) лева, съответно до търговия на пазар ВЕАМ ще бъдат допуснати 5 171 333 (пет милиона и сто седемдесет и една хиляди триста тридесет и три) обикновени поименни безналични акции.

 

Минимален и максимален размер на емисията. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице.

 Минималният размер на емисията (минимален брой записани и платени нови акции, при който предлагането ще се счита успешно) е 884 493 (осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и три) акции. Ако записаните и платени акции са най-малко равни на определения минимален размер на емисията, капиталът на „Болерон” АД ще бъде увеличен с номиналната стойност на записаните и платени акции. Ако записаните и платени акции са по-малко от така определения минимален размер на емисията, предлагането ще се счита за неуспешно и съответно капиталът на „Болерон” АД няма да бъде увеличен.

Максималният размер на емисията е равен на броя на предлаганите нови акции 1 179 323 (един милион сто седемдесет и девет хиляди триста двадесет и три) обикновени поименни безналични акции, съответно максималното увеличение на капитала в резултат на това предлагане е 1 179 323 (един милион сто седемдесет и девет хиляди триста двадесет и три) лева.

Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице – всяко лице може да запише най-малко една акция от предлагането на определената в аукциона цена (емисионна стойност) за една акция. Максимален възможен брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице –
1 179 323 (един милион сто седемдесет и девет хиляди триста двадесет и три) броя акции (количество, равно на броя на предложените нови акции) на определената в аукциона цена (емисионна стойност) за една акция.

 

Условия и срокове на предлагането

 Начало на предлагането е датата на оповестяване на настоящото съобщение на интернет страницата на обслужващия емисията инвестиционен посредник и съветник на Емитента „София Интернешънъл Секюритиз“ АД – https://sis.bg, на Емитента – www.boleron.bg/about-us/, в медията, чрез която дружеството ще разкрива информация пред обществеността – http://www.x3news.com/, както и на интернет страницата на пазар BEAM: https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news – 30.01.2024 г.

Продължителност на предлагането: предлагането ще продължи до изчерпване на предлаганото количество акции, но не повече от една търговска сесия, в рамките на която се провежда IPO аукционът, а именно: планирана дата 15.02.2024 г.

Срок на предлагането: един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукционът, а именно: планирана дата 15.02.2024 г.

Дата на провеждане на IPO аукциона на пазар BEAM: планирана дата 15.02.2024 г.

Крайна дата на предлагането: първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона, а именно: планирана дата 20.02.2024 г.

 

Условия за записване

Инвеститорите, които желаят да запишат акции могат да подадат нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата на IPO аукциона на планираната дата 15.02.2024 г. Записването на нови акции се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД или до друг инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД, в офис или чрез електронна система за тъговия.

Инвеститорите могат да подават нарежданията за записване при упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на следния адрес: гр. София , ул. Г. С. Раковски №140, ет. 4.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирани (за покупка на определено количество акции при посочена лимитирана цена, като поръчките се изпълняват, изцяло или частично, на определената в аукциона цена, ако тя е равна или по-ниска от посочената лимитирана цена) и пазарни (за покупка на определено количество акции, без посочена цена, като поръчките се изпълняват, изцяло или частично, на цената на аукциона, с приоритет спрямо лимитираните поръчки).

Лимитирани поръчки с цена, която не попада в ценовия диапазон на предлагането, ще бъдат изтривани. Предлагането ще продължи до изчерпване на количеството предлагани акции, в рамките на аукциона.

Нареждането трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:

 • трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – имената по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
 • данни за категоризацията на клиента като професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна;
 • Емитент -„Болерон“ АД и ISIN код – BG1500001240 на акциите;
 • брой на записваните акции, за които се отнася нареждането;
 • цена (при лимитирана поръчка);
 • банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;
 • дата, час и място на подаване на нареждането;
 • подпис на лицето, което подава нареждането, на неговия законен представител или пълномощник.

Инвеститорите прилагат към нареждането следните документи за легитимация:

Физически лица

Когато инвеститорът в акции е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, като се представят следните документи за легитимация:

 • копие на документ за самоличност на съответния инвеститор, заверено с текст „вярно с оригинала“, дата и подпис;
 • оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

Юридически лица

Когато инвеститорът в акции е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето или лицата с представителна власт за съответния инвеститор, или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, като се представят следните документи за легитимация:

 • копие на документ за самоличност на лицето или лицата, подаващо/и нареждането заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис;
 • български юридически лица, които не са регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, представят удостоверение за актуално правно състояние, посочващо наименованието на лицето, адрес, лицата, овластени на го представляват, и начин на представляване;
 • чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод на текста на регистрационния акт, съдържащи най-малко пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, лицата, овластени да представляват това юридическо лице, и начин на представляване;
 • Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

Към нареждането се подават и съответните подписани документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.

 

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

 Заплащането на акциите се извършва с подаване на заявката за записване на акциите според правилата и процедурите на инвестиционния посредник, чрез който се подава поръчка за записване на акции; заплащането на акциите по сметката на Дружеството се извършва при условията на „доставка срещу плащане“ в деня на сетълмент на сключените сделки по записване. В деня на сетълмент на сключените сделки, „Централен депозитар“ АД ще задължи банковите сметки на инвестиционните посредници, чрез които са подадени класираните нареждания за записване с дължимите от всеки инвестиционен посредник суми, срещу записаните от негови клиенти акции и ще завери специално откритата за целта набирателна сметка на Емитента, както следва: титуляр „Болерон“ АД, IBAN BG93UBBS80025055258150 при „Обединена българска банка“ АД с дължимите суми. Набраните парични средства по набирателната сметка не могат да се използват от Дружеството преди приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в търговския регистър.

Инвеститорите с класирани заявки на проведения аукцион получават съответен брой акции от издадената временна емисия срещу заплащане (чрез инвестиционните посредници за съответните инвеститори) на емисионната стойност на записаните акции.

Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях акции, които се издават от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД.

 

Допускане до търговия на правата върху записаните акции от капитала на „Болерон“ АД след осъществяване на предлагането

Емитентът възнамерява при успех на предлагането да подаде заявление за допускане до търговия на правата върху записаните акции под формата на временна емисия в периода между съобщението на Емитента за успешното приключване на първичното публично предлагане и издаването на новите акции, записани при първичното предлагане, съгласно чл. 14, ал. 4 от Правила за допускане на финансови инструменти на пазар за растеж на МСП BEAM. При сетълмента на сключените сделки с правата върху записаните акции продавачите ще получат постъпленията от продажбата след успешното вписване на новоиздадените акции от увеличението на капитала в Търговския регистър, когато търговията на правата върху записаните акции се прекратява и „Централен депозитар“ АД фиксира книгата на акционерите на Емитента съобразно притежателите на права върху записани акции на втория работен ден след последния ден за търговия с правата върху записаните акции. Новите акции се издават с регистриране на емисията акции от увеличението на капитала в „Централен депозитар“ АД, който ще регистрира съответния брой акции по сметки на лицата, записали акциите от увеличението на капитала, съответно придобили права върху записаните акции в периода на търговията с тях.

 

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

Ако записаните и платени нови акции са по-малко от 884 493 (осемстотин осемдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и три) от предлаганите акции, подписката ще се счита за неуспешна.  Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на Емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и съветник “София Интернешънъл Секюритиз“ АД покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата, записали акции, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

В случай на неуспешно вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, сделките с правата върху записаните акции ще бъдат отменени и паричните средства на всички купувачи по време на търговията с правата върху записани акции ще бъдат възстановени по сметките на обслужващия инвестиционен посредник без лихви или други компенсации. Набраните средства от аукциона за първично публично предлагане се връщат по списък на записалите акции, актуален към втория работен ден след датата на аукциона, като се прилага редът по-горе.

 

Оповестяване на резултатите от предлагането

Дата на оповестяване на резултатите от предлагането – Първият работен ден, следващ изтичането на два работни дни, считано от датата на провеждане на IPO аукциона – планирана дата 20.02.2024 г. Резултатите от предлагането ще бъдат оповестени на следните адреси:

www.boleron.bg/about-us/

http://www.x3news.com/

https://sis.bg

 

Място и начин за запознаване с Документа за допускане

Документът за допускане е одобрен с решение на Комитета по управление на пазар BEAM с Протокол № 3/30.01.2024 г., е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

www.boleron.bg/about-us/

https://sis.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Документ за допускане
 2. Одобрение от БФБ
 3. Решение на ОСА на емитента
 4. Устав под условие
 5. ГФО индивидуален 2022
 6. Доклад за дейността по индивидуален ГФО 2022
 7. Одиторски доклад към индивидуален ГФО 2022
 8. ГФО консолидиран 2022
 9. Доклад за дейността по консолидиран ГФО 2022
 10. Одиторски доклад към консолидиран ГФО 2022
 11. ГФО индивидуален 2021
 12. Доклад за дейността по индивидуален ГФО 2021
 13. Одиторски доклад към индивидуален ГФО 2021
 14. ГФО консолидиран 2021
 15. Доклад за дейността по консолидиран ГФО 2021
 16. Одиторски доклад към консолидиран ГФО 2021
 17. Междинен индивидуален отчет 30.09.2023
 18. Междинен консолидиран отчет 2023
 19. Съобщение относно публичното предлагане от Емитента