Стартира търговото предложение на „Енергоремонт – Бобов Дол“ АД

Energoremont-Holding-Logo

Стартира търговото предложение от “Енергоремонт – Холдинг” АД към акционерите на „Енергоремонт – Бобов Дол“ АД.

“Енергоремонт – Холдинг” АД като акционер, притежаващ 93 516 броя акции, представляващи 94.59% от гласовете в Общото събрание на акционерите на „Енергоремонт – Бобов Дол“ АД отправя търгово предложение за закупуване на акции на „Енергоремонт – Бобов Дол“ АД,  ISIN номер BG1100038022. Акциите – обект на търговото предложение са всички останали акции на Дружеството, а именно 5 352 (пет хиляди триста петдесет и две) обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции на Дружеството с номинална стойност от 24 (двадесет и четири) лева.

“Енергоремонт – Холдинг” АД предлага да закупи акциите на останалите акционери в “Енергоремонт – Бобов Дол” АД по цена на една акция в размер на 24.94лв. (двадесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки).

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни от датата на публикуване на търговото предложение в два централни ежедневника. Търговото предложение на “Енергоремонт – Холдинг” АД е публикувано на 3 юни 2015 г. във в. „Труд“ и в. „24 часа“.

Упълномощеният от Предложителя инвестиционен посредник, който да осъществи предлагането, е „София Интернешънъл Секюритиз” АД.

Ако желаете да приемете търговото предложение, моля попълнете тази заявкаpen_notepad_write

Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление (по образец) и депозиране на удостоверителните документи за притежаваните акции при Посредника или дистанционно чрез Централния депозитар. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни документи.

Акционерите на Дружеството, които желаят да приемат търговото предложение, могат да подадат своите заявки до упълномощения инвестиционен посредник, осъществяващ предлагането, или чрез друг инвестиционния посредник, обслужващ съответния акционер, при който се съхраняват акциите – обект на търгово предложение.

Заявлението за приемането на търговото предложение  се подават на адрес: ул. “Николай Хайтов” 3А, ет. 1., гр. София всеки работен ден от 9,00 до 18,00 часа в срока за приемане на търговото предложение.

Търговото предложение може да прочетете от тук, както и да бъде получено на следните адреси:

–          В офиса на София Интернешънъл Секюритиз АД – гр. София, ул. Николай Хайтов 3А, ет.1, тел.: 02/ 988 63 40, факс: 02/ 937 98 77, всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа, както и тук на интернет страницата  ни (www.sis.bg);

–          В офиса на “Енергоремонт – Холдинг” АД – гр. София,п.к. 1606, бул. Тотлебен 34, тел.: 02 813 35 77, всеки работен ден от 9:00 до 17.00 часа.

Годишните и междинните финансови отчети на Предложителя на индивидуална и консолидирана база, както и допълнителна информация за Предложителя и неговото предложение може да бъде получена в офиса на София Интернешънъл Секюритиз АД, както и в офиса на “Енергоремонт – Холдинг” АД.