Приключи успешно предложението за изкупуване на акциите на АГРО ФИНАНС АДСИЦ

Предложението за изкупуване на акциите на АГРО ФИНАНС АДСИЦ към акционерите на Дружеството на основание на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 16а от ЗДСИЦ на цена от 3.70 лв. за 1 акция приключи успешно, като предложението бе прието от притежателите на 4126 акции на АГРО ФИНАНС АДСИЦ, представляващи 0.013% от капитала на Дружеството, до изтичане на крайната дата за приемане на предложението за изкупуване, 12.03.2021 г.