KФН разреши публикуване на предложение за обратно изкупуване на акциите на акционерите на „ АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР РАЗРЕШИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 149Б ОТ  ЗППЦК НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ

Търгов предложител: „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ

Инвестиционен посредник: СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНТЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД

Дружество обект: „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ

Цена: 3.70 лв. за 1 акция

Начална дата за приемане: 15.02.2021

Крайна дата за приемане на Търговото предложение: 15.03.2021

Брой акции обект на предложението за обратно изкупуване: 38,524 акции

На основание чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и във връзка с чл. 16а от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ)  „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ („Дружеството“) Дружеството отправя Предложение за обратно изкупуване на акции при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК.

Мажоритарният собственик АГРИОН ИНВЕСТ АД предварително безусловно и неотменимо се е отказал да приеме настоящото Предложение за обратно изкупуване, за да може то да бъде осъществено.

Предложителят е публикувал съобщение за търговото предложение и съществените му условия в специализираната секция на финансово информационен портал „Investor.BG“ и на интернет страницата на Дружеството.

Годишните и междинните финансови отчети на Предложителя, както и допълнителна информация за Предложителя и неговото предложение може да бъде получена в офиса на София Интернешънъл Секюритиз АД – гр. София, район „Средец”, ул. „Г.С. Раковски” № 140, ет. 4, тел.: 02/ 937 98 65, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, и в офиса на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ, гр. Пловдив бул. “Дунав” № 5 и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, телефон: +359 32 204 939; електронен адрес (e-mail): dstoyanova@agrofinance.bg; електронна страница в Интернет (web-site): http://www.agrofinance.bg.

Търговото предложение може да бъде намерено тук.

Информация относно начина на приемане на търговото предложение

При подаване на волеизявлението за приемане на Предложението, акционерите депозират при избрания инвестиционен посредник удостоверителните документи за притежаваните акции.

Заявлението се подава:

1) лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно;

2) чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен писмен договор за предоставяне на инвестиционни услуги и при който акционерите са подали писменото волеизявление за приемане на Предложението и удостоверителните документи за притежаваните акции;

3) чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен договор за управление на индивидуален портфейл.

Образец на заявление