Стартира процедура за увеличение на капитала на „ДОВЕРИЕ-ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД чрез публично предлагане

В качеството си на упълномощен Инвестиционен Посредник, обслужващ увеличението на капитала на „Доверие – обединен холдинг“ АД, ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на основание чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 2 763 901 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и от същия клас акции на „Доверие – обединен холдинг“ АД като съществуващите акции „Доверие – обединен холдинг“ АД, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 4,20 лева всяка, съгласно Решение от 09.03.2021 г. на Управителния съвет за увеличаване на капитала на дружеството от 18 736 099 лева до 21 500 000 лева и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 487 – Е от 13.07.2021 г.

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

Проспект за публично предлагане на акции

Резюме

Налични документи

Решение на КФН за одобрение на проспекта

Заявка за записване на акции от увеличението на Доверие Обединен Холдинг АД – София

Списък заявки за записване други ИП

*Таблицата трябва да бъде придружена от разписана от клиента заявка (горе) или поръчка от системата на съответния ИП, надлежно заверени от лице по по чл. 65, ал.1 от Наредба № 38 и Ръководителя нормативно съответствие и вътрешен одит на ИП.

Изпращането на spasova@sis.bg и zaytseva@sis.bg няма да се счита за подаване за заявката, моля, изчакайте входящ номер от СИС.

БФБ АД одобри график за увеличаване на капитала на Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH)

Във връзка с решение на Управителния съвет от 09.03.2021 г. за увеличаване на капитала на Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) и последващо оповестяване по реда на чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия X3News (www.x3news.com), на Емитента (www.doverie.bg) и на упълномощения инвестиционен посредник (sis.bg) на 20.07.2021 г., с нареждане на Директор Търговия, на основание чл. 34, ал. 3 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса АД, БФБ допуска до търговия следната емисия права:

– Брой акции преди увеличението: 18 736 099;

– Брой издадени права: 18 736 099;

– Брой акции, предложени за записване: 2 763 901;

– Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;

– Емисионна стойност на акциите: 4.20 лв.;

– Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 6.778860386/1;

– Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделени на 6.778860386 и закръглено надолу до най-близкото цяло число.;

– Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 1 381 951 бр. нови акции;

– Борсов код на издадените права: DUH1;

– ISIN код на издадените права: BG4000003211;

– CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;

– LEI код на емитента: 8945008Q3OIEBAOUB529;

– Сегментен MIC: ZBUL;

– Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;

– Валута на търговия: лева;

– Поръчките за покупка и продажба се въвеждат съобразно ликвиден диапазон „LB2” от приложението на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на комисията от 14 юли 2016 г.;

– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.3830;

– Начална дата за търговия на правата на борсата: 03.08.2021 г.;

– Крайна дата за търговия на правата на борсата: 11.08.2021 г.;

– Начална дата за прехвърляне на правата: 03.08.2021 г.;

– Крайна дата за прехвърляне на правата: 13.08.2021 г.;

– Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 17.08.2021 г.;

– Начална дата за записване на акции от увеличението: 03.08.2021 г.;

– Крайна дата за записване на акции от увеличението: 25.08.2021 г.;

– Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП София Интернешънъл Секюритиз АД;

– Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: Алианц Банк България АД;

– Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 27.07.2021 г. (вторник);

– Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 23.07.2021 г. (петък).

 

Линк към запис от презентацията пред инвеститорите и акционерите, организирана от СИС и Доверие Обединен Холдинг АД от 22 Юли 2021 може да намерите тук.