СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ НА “СОФАРМА” АД

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ НА “СОФАРМА” АД

Съгласно изискванията на чл. 89т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA: Българска фондова борса, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява всички заинтересувани лица, че Дружеството (на основание чл. 89т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с решение на Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от 26.01.2024 г. и решение на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД от 26.01.2024 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 25 от Устава на дружеството) стартира процедура по увеличение на капитала чрез издаване на до 7 133 264 броя обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти емисия ISIN BG9200001212, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 804-E/04.11.2021 г.

Капиталът на “СОФАРМА” АД да бъде увеличен, на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от “СОФАРМА” АД, ISIN BG9200001212, чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала чрез издаване на до 7 133 264 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. Увеличението на капитала ще се извърши чрез упражняване на до 7 133 264 броя безналични, свободно прехвърляеми неупражнени варанти от емисия с ISIN BG9200001212, при изразено желание за упражняване от страна на притежателите на варанти.

Съветът на директорите на “СОФАРМА” АД е определил “СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД, ЕИК: 121727057, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. ”Георги С. Раковски” № 140, ет. 4, за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала на “СОФАРМА” АД и записването на акции, които ще бъдат издадени от Дружеството срещу упражняване на емисия варанти с ISIN BG9200001212.

Ред, срок и условия за извършване на упражняването на варантите и записването на акциите:

Единствено притежателите на варанти имат право да записват акции от предстоящо увеличение на капитала на Дружеството.

Решението на СД не поражда задължение за притежателите на варанти да запишат акции срещу притежаваните варанти, а им дава възможност да упражнят това право. Притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да запишат акции от увеличението на капитала, въз основа на решението на СД, могат да направят това до падежа на емисията при съответните условия и ред. С настъпването на падежа на емисията неупражнените права по варантите се прекратяват.

Право да участват в увеличението на капитала на “СОФАРМА” АД, като упражнят правата по варантите, имат лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на интернет страницата на Информационна агенция „X3news.com“, на интернет страницата на “СОФАРМА” АД и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник. Тази дата е и Началната дата, на която могат да бъдат упражнени варантите чрез записване на акции.

Срок за упражняване на варантите – 15 работни дни, считано от Началната дата за упражняване на варантите.

Притежателите на варанти, които искат да упражнят правата по тях, следва да направят изрично изявление за упражняване на варантите като подадат заявка до упълномощения инвестиционен посредник за записване на акции от увеличението на капитала на “СОФАРМА” АД и заплатят емисионната стойност на записаните акции. Заявката за записване на акции се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на “СОФАРМА” АД, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани варантите на съответния титуляр, който от своя страна изпраща заявката до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала.

В случаите, в които заявлението се подава от пълномощник, последният следва да се легитимира с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, притежателите на варанти подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на Централен депозитар АД.

Заявката за записване на акции се подава всеки работен ден, по време на срока за упражняване на варантите, до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, както следва: гр. София, район Средец, ул. ”Георги С. Раковски” № 140, ет. 4, телефон: +3592 937 9865, лице за контакт: Атанас Видев

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице, като към писмената заявка се прилагат:

– удостоверение за актуално състояние на заявителите юридически лица. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

– документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.

– нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност на пълномощника. Чуждестранни юридически лица представят преведени и легализирани по съответния ред документи.

Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

По искане на инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции, „Централен депозитар“ АД блокира съответния брой варанти, по клиентска подсметка.

Емисионната стойност на записаните ценни книжа следва да бъде заплатена по специална набирателна сметка IBAN № BG92RZBB91555060271427 на дружеството, открита в ОББ АД, адрес: гр. София 1463, бул. „Витоша“ 89Б, ОББ Милениум център. Лицата, записващи акции, следва да внесат сумата, съответстваща на емисионната стойност на записваните от тях акции, по посочената набирателна сметка най-късно до изтичане на срока за записване на акциите. Сумите по набирателната сметка не могат да бъдат използвани от Емитента, преди успешното приключване на подписката и регистрирането на увеличението на капитала “СОФАРМА” АД в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията.

Подписката се счита успешна приключила, независимо от броя на записаните акции.

В срок от 3 дни от приключването на подписката “СОФАРМА” АД ще уведоми Комисията за финансов надзор за провеждането на подписката и резултатите от нея, в т.ч. за затруднения и спорове при упражняването на варантите и записването на акциите, както и точния размер на увеличаването на капитала в следствие на упражняване на варанти чрез записване на акции.

След описаното по-горе, увеличението на капитала се вписва в Търговския регистър.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър, „Централен депозитар” АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.

Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подсметки на акционерите, към сметката в „Централен депозитар” АД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани. По искане на акционерите, същите могат да получат депозитарни разписки, удостоверяващи правото върху закупените от тях акции, чрез инвестиционния посредник, при който са открити техните клиентски подсметки.

Съгласно изискването на чл. 110, ал. 9 от ЗППЦК Емитентът е длъжен в срок от 2 работни дни от вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър да поиска вписване на новата емисия акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, след което да поиска допускането й за търговия на регулиран пазар.

След допускането до търговия, акциите от увеличението на капитала на Дружеството свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса” АД.

Правата по варантите, които не са упражнени до настъпване на падежа на емисията, се прекратяват поради неупражняване.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на варанти на “СОФАРМА” АД, който ще бъде предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на “СОФАРМА” АД (https://www.sopharmagroup.com/bg) и на инвестиционния посредник (www.sis.bg). Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта на адреса на упълномощения инвестиционен посредник “СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД, в гр. София, район Средец, ул. ”Георги С. Раковски” № 140, ет. 4.

ПРОСПЕКТ

Оттук можете да свалите заявление за упражняване на варанти на български език
Оттук можете да свалите заявление за упражняване на варанти на английски език
Форма за подаване от инвестиционни посредници, чиито клиенти упражняват варанти
Инструкция до инвестиционните посредници