Стартира първично публично предлагане на акции на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 5,007,422 бр. акции от увеличението на капитала на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 545 – Е от 29.07.2021 г..

Основният акционерен капитал на “Риъл Булленд” АД се увеличава от 5,007,422 лева, разпределен в 5,007,422 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по .1 лев, до 10,014,844 лв., чрез издаване на нови 10,014,844 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.20 лева за акция. Съотношението между издаваните права и една нова акция е 1:1. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права, умножено по две  (всяко право дава възможност за записване на две нови акции, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число). Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1,000,000 бр. нови акции.

На основание чл. 1126, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК.

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз. Можете да се свържете с нас в централния ни офис в гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, или на телефони: +359 2 988 63 40 или +359 2 937 98 65. Можете също да изпратите и-мейл до Галина Зайцева, обслужваща увеличението на капитала, на и-мейл адрес zaytseva@sis.bg.

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17.00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Графикът за предлагането е както следва:

  • Начална дата за търговия на правата на борсата: 07.02.2022 г.;
  • Крайна дата за търговия на правата на борсата: 10.02.2022 г.;
  • Начална дата за прехвърляне на правата: 07.02.2022 г.;
  • Крайна дата за прехвърляне на правата: 14.02.2022 г.;
  • Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 16.02.2022 г.;
  • Начална дата за записване на акции от увеличението: 07.02.2022 г.;
  • Крайна дата за записване на акции от увеличението: 21.02.2022 г.

Прочети официалното съобщение по чл. 89т

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на “РИЪЛ БУЛЛЕНД” АД  е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси:

  • в офиса на Емитента: „РИЪЛ БУЛЛЕНД“ АД, Адрес: гр. София 1164, район Лозенец, площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1, Телефон: 02/421 9517, Е-поща: milena.miki@abv.bg, Лице за контакт: Милена Александрова, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа;
  • в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 140, ет. 4, тел.: + 359 2 988 63 40, лице за контакт: Галина Зайцева, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.
  • Проспектът е достъпен и на интернет страниците на емитента (www.realbulland.eu) и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg), на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg) и „Българска фондова борса” АД (www.bse-sofia.bg).