СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВАРАНТИ НА „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВАРАНТИ НА „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД

 

„ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД, ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление гр. София, 1784, район Младост, ж.к. “Младост 1“,бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на пазара за растеж на МСП BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД, на 2 962 132 (два милиона деветстотин шестдесет и две хиляди сто тридесет и два) безналични варанти с емисионна стойност 0.10 (нула лева и десет стотинки) със срок на упражняване 30 май 2025 г. съгласно условията на емисията, даващи право за записване на обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, формиращи клас „А“ от капитала на Емитента, в съответствие с взето решение от Съвета на директорите на Емитента от 26.04.2024г.

Предлагане на варанти и допускане до търговия.

Варантите ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част III „Правила за допускане на финансови инструменти нa Пазар за растеж на МСП BEAM (пазар BEAM)”, приети от „Българска фондова борса“ АД.

В случай че предлагането на варантите приключи успешно, варантите ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM, като конкретният брой варанти зависи от броя на записаните и платени варанти при успешно приключило предлагане. При минимален размер на записване, при който емисията е успешна, до търговия на пазар ВЕАМ ще бъдат допуснати 1 481 066 (един милион четиристотин осемдесет и една хиляди шестдесет и шест) варанти. В случай че всички предложени варанти бъдат записани, до търговия на пазар ВЕАМ ще бъдат допуснати 2 962 132 (два милиона деветстотин шестдесет и две хиляди сто тридесет и два) броя варанти.

 

Минимален и максимален размер на емисията. Минимален и максимален брой варанти, които могат да бъдат записани от едно лице.

Минималният размер на емисията (минимален брой записани и платени варанти, при който предлагането ще се счита успешно) е 1 481 066 (един милион четиристотин осемдесет и една хиляди шестдесет и шест) броя варанти. Ако записаните и платени варанти са най-малко равни на определения минимален размер на емисията, ще бъде издадена емисия варанти в размер, равен на броя записани и платени варанти. Ако записаните и платени варанти са по-малко от така определения минимален размер на емисията, предлагането ще се счита за неуспешно и съответно предложената емисия варанти няма да бъде издадена.

Максималният размер на емисията е равен на броя на предлаганите варанти: 2 962 132 (два милиона деветстотин шестдесет и две хиляди сто тридесет и два) броя варанти.

Минимален брой варанти, които могат да бъдат записани от едно лице – всяко лице може да запише най-малко един варант от предлагането на определената емисионна стойност за един варант в размер 0.10 (нула лева и десет стотинки). Максималният възможен брой варанти, които могат да бъдат записани от едно лице по определената емисионна стойност за варант, е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на две, като при получаването на число, което не е цяло, същото се закръглява към по-малкото цяло число.

 

Условия и срокове на предлагането

Начало на предлагането е датата на оповестяване на настоящото съобщение на интернет страницата на пазар BEAM: https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news, както и на интернет страницата на Дружеството: https://www.impulsegrowth.eu/publichno-predlagane/, на интернет страницата на съветника: https://karollbroker.bg/bg/ и на интернет страницата на инвестиционния посредник, обслужващ предлагането: https://sis.bg. С публикуването на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар BEAM, се оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на Дружеството, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в подписката за варантите.

Условия на предлагането:

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на Съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар BEAM. В срок до 2 (два) работни дни от изтичането на срока по предходното изречение, Дружеството чрез „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на правоимащите акционери. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион.

Срещу всеки 2 (две) права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на права или на проведения аукцион, имат право да запишат 1 (един) варант, на емисионна стойност от 0.10 (нула лева и десет стотинки) лв., в посочените по-долу срокове за записване на варанти. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (един) варант (при условие че притежава поне две права) и най-много такъв брой варанти, равен на броя на притежаваните от него права разделен на две и закръглен надолу до най-близкото цяло число.

Акционерите, които не желаят да участват в подписката за записване на варанти, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си в срока по-долу (до края на търговската сесия в последния ден на търговия с права), като прехвърлянето на правата се извършва на пазар BEAM. На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата емитентът предлага чрез инвестиционния посредник, който обслужва подписката за записване на варанти, за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани варанти от предложената емисия.

 

Срокове на предлагането:

 • Начална дата за прехвърляне на права: четвъртият работен ден, следващ изтичането на пет работни дни след датата на оповестяване съобщението на интернет страницата на пазар BEAM;
 • Крайна дата за прехвърляне на права: един месец от началния срок за прехвърляне на правата.
 • Начална дата за записване на варанти: четвъртия работен ден, следващ изтичането на пет работни дни след датата на оповестяване съобщението на интернет страницата на пазар BEAM (съвпада са началната дата за прехвърляне на правата).
 • Аукцион за неупражнени права в срока за прехвърляне на права: вторият работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата.
 • Крайна дата за записване на варанти: за лица, придобили права като акционери и в рамките на срока за прехвърляне на правата, срокът за записване на варанти изтича с изтичането на срока за прехвърляне на правата; лица, придобили права на проведения явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, могат да упражнят същите до изтичане на третия работен ден след аукциона.

 

Прогнозен график на предлагането:

на или около
Публикуване на съобщението за публичното предлагане (начало на предлагането) 29/05/2024
Начало на срока за прехвърляне на правата и за записване на варантите 11/06/2024
Край на срока за търговия с правата 09/07/2024
Край на срока за прехвърляне на правата 11/07/2024
Служебен аукцион за права, срещу които не са записани варанти 15/07/2024
Край на срока за записване на варанти 18/07/2024
Вписване на емисията варанти в Централен депозитар АД 23/07/2024
Начало на търговия с варантите на пазар BEAM 29/07/2024

 

Конкретните дати от графика на предлагането ще бъдат посочени в деня на публикуване на настоящото съобщение на уеб-сайта на Пазар BEAM: https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news.

Срокът на подписката за записване на варанти може да бъде удължен еднократно от Емитента до 30 дни, като се внесат съответните поправки в настоящия документ за допускане. Емитентът незабавно оповестява на интернет страниците на пазар BEAM, съобщение за удължаване на срока на подписката

 

Условия за записване

Инвеститорите, които желаят да запишат варанти, могат да подадат нареждане (поръчка) за записване на варанти, съответно до изтичане на срока за прехвърляне на правата – за лица, придобили права като акционери и в рамките на срока за прехвърляне на правата, съответно до изтичане на третия работен ден след аукциона – за лица, придобили права на проведения явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права.

Записването на варанти се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник „ София Интернешънъл Секюритиз“ АД или до друг инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД.

Инвеститорите могат да подават нарежданията за записване при упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на следния адрес: гр. София , гр. София , ул. Г. С. Раковски №140, ет. 4

Нареждането трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:

 • трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – имената по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
 • Емитент -„Импулс Растеж“ АД;
 • брой на упражняваните права и ISIN код – BG4000007246 на емисията права
 • брой на записваните варанти и ISIN код – BG9200002244 на варантите, за които се отнася нареждането;
 • банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;
 • дата, час и място на подаване на нареждането;
 • подпис на лицето, което подава нареждането, на неговия законен представител или пълномощник.

 

Инвеститорите прилагат към нареждането следните документи за легитимация:

Физически лица

Когато инвеститорът е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, като се представят следните документи за легитимация:

 • копие на документ за самоличност на съответния инвеститор, заверено с текст „вярно с оригинала“, дата и подпис;
 • оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

 

Юридически лица

Когато инвеститорът е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето или лицата с представителна власт за съответния инвеститор, или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, като се представят следните документи за легитимация:

 • копие на документ за самоличност на лицето или лицата, подаващо/и нареждането заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис;
 • български юридически лица, които не са регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, представят удостоверение за актуално правно състояние, посочващо наименованието на лицето, адрес, лицата, овластени на го представляват, и начин на представляване;
 • чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод на текста на регистрационния акт, съдържащи най-малко пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, лицата, овластени да представляват това юридическо лице, и начин на представляване;
 • Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).

Към нареждането се подават и съответните подписани документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.

 

Метод и срокове за заплащане и за доставка на ценните книжа

При подаване на заявка за записване на варанти, инвеститорите следва да осигурят по сметка на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД или обслужващия ги инвестиционен посредник пълната емисионна стойност на записваните от тях варанти най-късно до изтичане на срока за записване на варанти.

Внасянето на емисионната стойност на записаните варанти се извършва от ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, респективно от другите инвестиционни посредници, чрез които са записани варантите, за сметка на техните клиенти, най-късно до крайната дата за записване на варанти по специална набирателна сметка открита на името на Емитента в “Уникредит Булбанк” АД, IBAN BG18UNCR70005525740546. Набраните парични средства по специалната сметка при упражняване на правата и записване на варантите не могат да бъдат използвани от Емитента преди успешното приключване на подписката и регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД.

След успешното приключване на подписката, емисията варанти се регистрира в „Централен депозитар” АД. Регистрацията се удостоверява с издаден от „Централен депозитар” АД акт за регистрацията на емисията.

Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях варанти, които се издават от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД.

 

Връщане на сумите при неуспешно предлагане

В случай че предлагането на емисията варанти е неуспешно (не бъдат записани и платени минималният брой варанти съгласно условията на подписката), Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка, за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на Емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и на съветника покана до лицата, записали варанти, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми. Набраните средства ще бъдат възстановени на лицата, записали варанти, в едномесечен срок.

 

Оповестяване на резултатите от предлагането

В срок до 3 (три) работни дни от приключване на подписката Дружеството уведомява пазар BEAM за провеждането на подписката и резултатите от нея и оповестява информацията на следните адреси:

http://www.x3news.com/

https://www.impulsegrowth.eu/publichno-predlagane/

https://sis.bg

https://karollbroker.bg/bg/

 

Място и начин за запознаване с Документа за допускане

Всички останали параметри и условия във връзка с предлагането на емисията варанти и условията за упражняването им са определени в документа за допускане до търговия на емисията варанти на пазар ВЕАМ.

Документът за допускане е одобрен с решение на Комитета по управление на пазар BEAM с Протокол № 10/23.05.2024 г., е публикуван и достъпен за запознаване на следните интернет адреси:

Интернет страницата на пазар BEAM https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-company

Интернет страницата на Емитента: https://www.impulsegrowth.eu/publichno-predlagane/

Интернет страницата на съветника: https://karollbroker.bg/bg/

Интернет страницата на инвестиционния посредник, обслужващ предлагането: https://sis.bg

Проспектът може да достъпите от тук

От тук можете да достъпите формата за инвестиционните посредници

От тук можете да достъпите заявката за записване на варанти