Приключване на подписка и резултат от публичното предлагане при увеличението на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058

Приключване на подписка и резултат от публичното предлагане при увеличението на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058

Публичното предлагане на 6 020 362  акции от увеличението на капитала на „Риъл Булленд” АД съгласно решение прието от Съвета на Директорите на Дружеството (съгласно овластяване от Устава) на 16.01.2023 г. и въз основа на Проспект, одобрен  от Комисията за финансов надзор с Решение № 606-Е от 06.06.2023 г. и съобщение за публично предлагане на акции, публикувано на 30.10.2023 г. на интернет страницата www.infostock.bg,  на интернет страниците на емитента (www.realbulland.eu), както и на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg), приключи успешно.

Подписката започна на 09.11.2023 год. и приключи на 01.12.2023 год. с изтичането на предвидения краен срок, като 2 030 251 нови акции бяха записани и емисионната им стойност в общ размер на 2 436 301.20 лева (от 1,20 лева на акция) бе заплатена по набирателната сметка на Дружеството в Централна Кооперативна Банка АД. /

Лицата, закупили права при борсовата им продажба /7 юридически и 2 физически лица/,  както и акционерите, имащи право на участие в увеличението по силата на собственост на акции, записаха 2 030 251 бр. нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

По една подадена заявка е извършено частично плащане и съответно са записани акции до размера на заплатената сума, а по една заявка не е извършено плащане, и съответно не са записани акции.