Приключи увеличението на капитала на Бианор Холдинг

Публичното предлагане на 545 000 акции от увеличението на капитала на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175061032 съгласно решение прието от Съвета на директорите на Дружеството на 16.03.2023 г. за увеличаване на капитала на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175061032 (BNR) и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 518-E от 04.05.2023 г. и Допълнението към Проспекта за първично публично предлагане на акции на Дружеството, одобрено от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 547-E от 16.05.2023 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия X3News (www.x3news.com), на Емитента (https://www.bianor-holding.bg/ipo-start/) и на упълномощения инвестиционен посредник ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД (https://sis.bg/startira-parvichno-publichno-predlagane-na-aktsii-na-bianor-holdingad) на 25.05.2023 г., приключи успешно.

Подписката започна на 06.06.2023 год. и приключи на 28.06.2023 год. с изтичането на предвидения краен срок. Общо 470 697 нови акции (86.4% от предложения максимален брой акции) бяха записани по време на подписката. Така, капиталът на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД се увеличава от 675 222 лева до 1 145 919 лева, като набраната сума от увеличението е в общ размер на 8 001 849.00 лева. В увеличението участваха 37 инвеститора, като бяха привлечени 3 нови институционални инвеститори.