Приключи успешно публичното предлагане на Телематик Интерактив България

Публичното предлагане на 400,000 акции от увеличението на капитала на „Телематик Интерактив България” ЕАД от 4,000,000 лева до 4,400,000 лева съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции на Дружеството, одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 77 – Е от 27.01.2022 г, публикувано на 02.02.2022 г. на интернет страницата www.investor.bg, и на интернет страниците на емитента (www.telematic.bg), както и на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg), приключи успешно. Подписката започна на 14.02.2022 год. и приключи на 18.02.2022год., като 387 лица записаха 320,006 нови акции при емисионна стойност от 50 лева на акция. Емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 16,000,300 лева бе заплатена изцяло по набирателната сметка на Дружеството в Уникредит Булбанк АД.