Започва първично публично предлагане на акции на „Софарма Имоти“ АДСИЦ

София Интернешънъл Секюритиз започва процедура по публично предлагане на 1 228 070 броя акции на „Софарма имоти” АДСИЦ. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 936-Е от 23.10.2014г.

Капиталът на „Софарма имоти” АДСИЦ се предвижда да се увеличи от 15 710 686 лева до 16 938 756 лева, чрез издаване на 1 228 070 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.87 лева. Съотношението между издаваните права и новите акции е 12.793/1. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз. Можете да се свържете с нас в централния ни офис в гр. София, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, или на телефони: +359 2 988 63 40 или +359 2 937 98 61. Можете също да пишете на tomov@sis.bg, обслужващ увеличението на капитала.

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17.00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Прочети официалното съобщение

Регистрационен документ на Софарма Имоти АДСИЦ за предлагане на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар Резюме на проспекта за предлаганите ценни книжа на Софарма Имоти АДСИЦ за допускане до търговия на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар Подробен документ за предлаганите ценни книжа на Софарма Имоти АДСИЦ за допускане до търговия на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар
Регистрационен документ Резюме на проспекта Документ за предлаганите ЦК

Ако желаете да запишете акции от увеличението моля попълнете тази заявкаpen_notepad_write

Дата за публикуване на съобщението за предлагане в централните ежедневници 29.10.2014
Начало на търговията с права на „БФБ-София“ АД и на записването на новите акции 18.11.2014
Последен ден за търговията с права на „БФБ-София“ АД 01.12.2014
Изтичане на периода за прехвърлянето на правата 03.12.2014
Служебен аукцион на „БФБ-София“ АД за продажбата на неупражнените права 10.12.2014
Крайна дата за записване на акции 29.12.2014

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Софарма имоти” АДСИЦ е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси:

  • в офиса на „Софарма имоти” АДСИЦ – гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20, тел.: + 359 2 8134 523, лице за контакт: Иванка Панова, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа;
  • в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД – гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 3А, ет. 1, тел.: +359 2 988 63 40, лице за контакт: Ивайло Томов, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Проспектът и допълнителна публична информация за „Софарма имоти” АДСИЦ могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за Финансов Надзор (www.fsc.bg), както и тук на интернет страницата  ни (www.sis.bg).

Финансовите резултати на „Софарма Имоти“ АДСИЦ можете да намерите тук.