Приключи успешно подписката от увеличението на капитала на Доверие Обединен Холдинг.

ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ | Придобиване, управление, оценка и продажба на  дялове и/или акционерни участия
Снимка: Доверие Обединен Холдинг АД

Публичното предлагане на 2 763 901  акции от увеличението на капитала на Доверие Обединен Холдинг АД съгласно решение на Управителния съвет (съгласно овластяване от Устава), взето на заседание, проведено на 09.03.2021 и въз основа на Проспект, одобрен  от Комисията за финансов надзор с РЕШЕНИЕ № 487E ОТ 13.07.2021 и Съобщение за публично предлагане на акции, публикувано на 20.07.2021 г. на интернет страницата www.x3news.com,  и на интернет страниците на емитента (https://doverie.bg), както и на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg), приключи успешно.

Подписката започна на 03.08.2021 год. и приключи на 25.08.2021 год., като 2 763 756 нови акции бяха записани и емисионната им стойност заплатена по набирателната сметка на Дружеството Алианц Банк АД.

Лицата, закупили права при борсовата им продажба, както и акционерите, имащи право на участие в увеличението по силата на собственост на акции, записаха 2 763 756 бр. нови акции от увеличението на капитала на Дружеството.

Емисионната стойност на записаните акции в общ размер на 11,607,775.20 лева беше изцяло внесена по набирателната сметка на Дружеството, открита в Алианц Банк АД.

Дружеството обяви на организираната среща с инвеститорите намеренията си да използва средствата от увеличението за рекапитализация на дъщерното дружество „Доверие Инвест“, както и намеренията да продължи преструктурирането на холдинга с фокусиране върху основните бизнеси на групата и дезинвестиции от периферни бизнеси.