Документи на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД във връзка с Регламент за SFDR

Във връзка с Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги и Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088, Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи, и Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите, ИП София Интернешънъл Секюритиз АД информира своите клиенти и партньори, че Дружеството е приело Политика за ангажираност, която можете да намерите тук

ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА СИС

Също така, Дружеството е приело да следва препоръките на Европейския Банков Орган към участниците във финансовия пазар за осигуряване на максимална прозрачност по отношение на приетите политики и правила за насърчаване на разнообразието и социална равнопоставеност, във връзка с което с Решение на Съвета на Директорите на ИП София Интернешънъл Секюритиз АД, е взето решение за изрично оповестяване пред обществеността на вътрешнонормативните документи, свързани с Политика за възнагражденията и Правила за вътрешната организация, съдържащи съществени елементи, свързани с насърчаване на разнообразието. Съответните документи можете да намерите тук

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА