УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ПОСЛЕДНА ДАТА НА ТЪРГОВИЯ НА ПРАВА ВЪРХУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА КАПИТАЛА НА „БОЛЕРОН“ АД В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ПОСЛЕДНА ДАТА НА ТЪРГОВИЯ НА ПРАВА ВЪРХУ ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Във връзка със съобщението от 20.02.2024 г. относно успешно приключване на първично публично предлагане на пазара за растеж „BEAM“ на акции от увеличението на капитала на „БОЛЕРОН“ АД, увеличението на капитала на Дружеството в размер на 955 051 лева, представляващи 955 051 броя обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1.00 лев, както и промяната във вида на привилегированите акции в обикновени и обявяване на устава, приет под условие от общото събрание на акционерите от 27.11.2023 г., са вписани по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията: https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=205595422

Капиталът на Дружеството след увеличението е 4 947 061 лева разпределен в 4 947 061 броя обикновени поименни безналични акции, всяка с номинална стойност от 1.00 лев.

Съгласно решението на Комитета по управление на пазар „BEAM“ по протокол №04/20.02.2024 г. временната емисия права върху записаните акции, издадени от Дружеството, с ISIN код BG1500001240 и борсов код BLR1, е допусната до търговия на пазар „BEAM“, като последната дата на търговия е 29.02.2024 г. – датата на вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

След регистрация на увеличението на капитала в „Централен депозитар“ АД, Емитентът ще подаде заявление до „Българска фондова борса“ АД за допускане до търговия на пазар „BEAM“ на всички издадени от Дружеството обикновени поименни безналични акции.