Старт на търговия на БФБ с новата емисия на Риъл Булленд АД

Във връзка с Решение на КФН № 426-Е от 18.06.2020 г. относно вписване на последваща емисия акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BаSE последваща емисия акции, както следва:
– Емитент: Риъл Булленд АД-София;
– ISIN код на емисията: BG1100006136;
– Борсов код на емисията: RBL;
– Размер на емисията преди увеличението: 2 500 000 лв.;
– Размер на увеличението: 2 507 422 лв.;
– Размер на емисията след увеличението: 5 007 422 лв.;
– Брой акции след увеличението: 5 007 422 акции;
– Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
– Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
– Дата на въвеждане за търговия: 26.06.2020 г. (петък).