Капиталът на Софарма Имоти АДСИЦ се увеличи до 15.711 млн. лв.

 

Успешно приключи увеличението на капитала на Софарма имоти АДСИЦ-София.

Капиталът беше увеличен с 2 454 782  лв. – от 13 255 904 до 15 710 686 лв.

Новите акции са от същия вид: обикновени поименни, безналични с право на глас и номинална стойност на една акция: 1.00 лв., ISIN код на емисията: BG1100031068. Емисионната им стойност се равнява на 2.40 лв. на акция.

Считано  от 1 ноември, новите акции  вече са въведени за търговия на Българската Фондова Борса, борсов код на емисията (6S6).

Това е третото успешно увеличение на капитала на Софарма имоти АДСИЦ-София, на което София Интернешънъл Секюритиз е мениджър.