Стартира първично публично предлагане на акции на „Софарма Имоти“ АДСИЦ

СИС стартира процедура по публично предлагане на 2 454 797 броя акции на „Софарма имоти” АДСИЦ. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 576-Е от 22.07.2013г.

Капиталът на „Софарма имоти” АДСИЦ се увеличава от 13 255 904 лева до 15 710 701 лева, чрез издаване на 2 454 797 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.40 лева. Съотношение между издаваните права и новите акции е 5.4/1. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, телефон: +359 2 988 63 40, факс: +359 2 937 98 77, е-mail: zaytseva@sis.bg, обслужващ увеличението на капитала.

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17.00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Виж текста на цялото съобщение

1366130587_ACP_PDF 2_file_document 1366130587_ACP_PDF 2_file_document 1366130587_ACP_PDF 2_file_document
Регистрационен документ Резюме на проспекта Документ за предлаганите ЦК

Заявка за записване на акции можете да свалите от тук.pen_notepad_write

Дата за публикуване на съобщението за предлагане в централен ежедневник – в. „24 часа“, в. „Труд“ 30.07.2013
Начало на търговията с права на „БФБ-София“ АД и на записването на новите акции (присвоен борсов код 6S6M BU) 19.08.2013
Последен ден за търговията с права на „БФБ-София“ АД 30.08.2013
Изтичане на периода за прехвърлянето на правата 03.09.2013
Служебен аукцион на „БФБ-София“ АД за продажбата на неупражнените права 11.09.2013
Крайна дата за записване на акции 26.09.2013

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Софарма имоти” АДСИЦ е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси:

  • в офиса на „Софарма имоти” АДСИЦ – гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20, тел.: + 359 2 8134 523, лице за контакт: Иванка Панова, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа;
  • в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД – гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 3А, ет. 1, тел.: +359 2 988 63 40, лице за контакт: Галина Зайцева, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Проспектът и допълнителна публична информация за „Софарма имоти” АДСИЦ могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за Финансов Надзор (www.fsc.bg), както и на интернет страницата на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, (www.sis.bg).  

Финансовите резултати на „Софарма Имоти“ АДСИЦ можете да намерите тук.