Стартира първично публично предлагане на акции на “Софарма Имоти” АДСИЦ

София Интернешънъл Секюритиз стартира процедура по публично предлагане на 1 170 000 бр. акции от увеличението на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ. Проспектът е потвърден от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 536-Е от 21.07.2016 г.

Основният акционерен капитал на „Софарма Имоти“АДСИЦ се увеличава от 18 087 245 лева, разпределен в 18 087 245 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 19 257 245 лв., чрез издаване на нови 1 170 000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 4.70 лева за акция. Съотношението между издаваните права и една нова акция е 15.459/1. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой, който е равен на притежаваните и/или придобитите от него права, разделен на 15.459 (всеки петнадесет цяло и четиристотин петдесет и девет хилядни права дават възможност за записване на една нова акция, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число). Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 585 000 бр. нови акции.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1от ЗППЦК .

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник София Интернешънъл Секюритиз. Можете да се свържете с нас в централния ни офис в гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, или на телефони: +359 2 988 63 40 или +359 2 937 98 61. Можете също да пишете на atanasova@sis.bg, обслужващ увеличението на капитала.

Заявките за записване на акции се подават до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9 до 17 ч., или в съответното работно време всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по късно от 17.00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Прочети официалното съобщение

Ако желаете да запишете акции от увеличението моля попълнете тази заявкаpen_notepad_write

Регистрационен документ на Софарма Имоти АДСИЦ за предлагане на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар Резюме на проспекта за предлаганите ценни книжа на Софарма Имоти АДСИЦ за допускане до търговия на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар Подробен документ за предлаганите ценни книжа на Софарма Имоти АДСИЦ за допускане до търговия на емисия акции на Българска Фонда Борса-София, регулиран пазар
Регистрационен документ Резюме на проспекта Документ за предлаганите ЦК

 

Дата за публикуване на съобщението за предлагане в централните ежедневници 29.07.2016
Начало на търговията с права на „БФБ-София“ АД и на записването на новите акции 17.08.2016
Последен ден за търговията с права на „БФБ-София“ АД 30.08.2016
Изтичане на периода за прехвърлянето на правата 01.09.2016
Служебен аукцион на „БФБ-София“ АД за продажбата на неупражнените права 12.09.2016
Крайна дата за записване на акции 27.09.2016

Официалното съобщение на БФБ-София може да намерите тук

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Софарма имоти” АДСИЦ е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси:

  • в офиса на „Софарма имоти” АДСИЦ – гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20, тел.: + 359 2 8134 523, лице за контакт: Иванка Панова, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа;
  • в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД – гр. София, ул. „Георги С. Раковски” № 140, ет. 4, тел.: +359 2 988 63 40, лице за контакт: Мария Атанасова, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Проспектът и допълнителна публична информация за „Софарма имоти” АДСИЦ могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), както и тук на интернет страницата ни (www.sis.bg).

Финансовите резултати на „Софарма Имоти“ АДСИЦ можете да намерите тук.