Съобщение за първично публично предлагане на акции на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД

Стартира процедура по увеличение на капитала на “Бианор Холдинг” АД чрез публично предлагане

“София Интернешънъл Секюритиз” АД стартира процедура по публично предлагане на 5 482 813 бр. акции от увеличението на капитала на “Бианор Холдинг” АД. Проспектът за първично публично предлагане на акции на Дружеството е одобрен от Комисия за финансов надзор (КФН) с Решение № 85-E от 13.02.2024 г.

Капиталът на „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД се увеличава от от 6 875 514 лева до 12 358 327 лева, чрез издаване на 5 482 813 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 360 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.70 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.

Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.70 лева. Всички издадени от „БИАНОР ХОЛДИНГ“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по предходното изречение „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Съотношението между издаваните права и една нова акция е 1:0.797440453. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки упражнени 1.25401213 права дават възможност за записване на 1 нова акция, по емисионна стойност 3.70 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделено на 1.25401213.

Графикът за предлагането е както следва:

– Начална дата за търговия на правата на борсата: 19.03.2024 г.;

– Крайна дата за търговия на правата на борсата: 28.03.2024 г.;

– Начална дата за прехвърляне на правата: 19.03.2024 г.;

– Крайна дата за прехвърляне на правата: 02.04.2024 г.;

– Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 04.04.2024 г.;

– Начална дата за записване на акции от увеличението: 19.03.2024 г.;

– Крайна дата за записване на акции от увеличението: 10.04.2024 г.;

– Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 14.03.2024 г. (четвъртък);

– Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 12.03.2024 г. (вторник).

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: :+359 2 937 98 65, е-mail: videv@sis.bg, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в Правилника на „Централен депозитар“ АД. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, или в съответното работно време на всеки инвестиционен посредник, ако е различно от посоченото, но не по-късно от 17:00 часа на последния ден от срока на подписката, при спазване на нормативните изисквания.

Прочети официалното съобщение по чл. 89т

Към датата на публикуване на настоящото съобщение Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Бианор Холдинг“ АД е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на „Бианор Холдинг“ АД: гр. София, район „Оборище“, ул. „Черковна” № 78, ет. 4, ап. 11. Адрес за кореспонденция: гр. София, Синерджи Тауър ет. 15, бул. „Цариградско шосе“ № 111Р. Лице за контакти: Любомир Янков, тел. +359 88 8398 232, ел. поща: lubomir.yankov@bianor-holding.bg; в офиса на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: :+359 2 937 98 65, лице за контакт: Атанас Видев, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа. Проспектът и допълнителна публична информация за „Бианор Холдинг“ АД могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), както и на интернет страницата на „„Бианор Холдинг“ АД (www.bianor-holding.bg) и на интернет страницата на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД (www.sis.bg).

От тук можете да достъпите Проспекта

От тук можете да достъпите Одобрението на КФН

От тук можете да достъпите форма за подаване на заявки 

От тук можете да достъпите формата за инвестиционните посредници