Резултат от обратно изкупуване на акции на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ

С решение по Протокол № 90 от 16.11.2023 г., Комисията за финансов надзор не е издала окончателна забрана на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, като предложител по предложение за обратно изкупуване на основание чл. 18, ал. 1 от ЗДСИЦДС и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК във връзка с чл. 149б от ЗППЦК, да публикува ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ на акциите към всички акционери на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ, ЕИК 131148642, които не са гласували „ЗА“ по решението за отказ от лиценз като АДСИЦ взето от проведено на 03.10.2023 г. извънредно ОСА на „ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ“ АДСИЦ или акционери, които не са присъствали на гореспоменатото извънредно ОСА на цена от 0.81 лева за една акция.

В периода за приемане на предложението за обратно изкупуване 20.11.2023 г. – 17.12.2023 г. нито един акционер на Дружеството не е приел предложението за обратно изкупуване.