Приключване на подписката за упражняване на варанти и резултат от записването на акции срещу упражнени варанти при увеличението на капитала на „СОФАРМА“ АД

С решение на Общо събрание на притежателите на варанти (ОСПВ) от 02.06.2023 г. и решение на Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД от 05.06.2023 г. и на основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон (ТЗ), чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 25 от Устава на дружеството) бе стартирана процедура по увеличение на капитала чрез издаване на до 44 925 943 броя обикновени поименни безналични свободнопрехвърляеми акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти, емисия ISIN BG9200001212, в съответствие с реда и условията, описани в Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 804-E/04.11.2021 г.

Капиталът на “СОФАРМА” АД се увеличава на основание чл. 195 от ТЗ чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от “СОФАРМА” АД, ISIN BG9200001212, чрез записване на акции от увеличение на капитала чрез издаване на до 44 925 943 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.13 лв. за една акция, като акциите от увеличението се записват единствено от притежателите на варанти.

Процедурата по упражняване на варанти започна на 07.09.2023 год. и приключи на 29.09.2023 год. с изтичането на предвидения краен срок, като бяха постъпили общо 260 броя заявки за записване на акциите  от увеличението чрез упражняване на варанти, подадени от 249 лица, от които 23 юридически лица и 226 физически лица. Общо 37 792 679 (тридесет и седем милион седемстотин деветдесет и два лева шестстотин седемдесет и девет) броя варанти бяха упражнени и съответно срещу тях бяха записани 37 792 679 (тридесет и седем милион седемстотин деветдесет и два лева шестстотин седемдесет и девет) броя акции от увеличението на капитала през ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД по време на процедурата по упражняване на варанти.

Право да участват в увеличението на капитала на “СОФАРМА” АД, като упражнят правата по варантите, имаха лицата, придобили варанти най-късно 5 работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на настоящото съобщение по чл. 89т, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) на интернет страницата на Информационна агенция „X3news.com“, на интернет страницата на “СОФАРМА” АД и на избрания да обслужи увеличението на капитала инвестиционен посредник.

Емисионната стойност на записаните акции е в общ размер на 156 083 764.27 лева (сто петдесет и шест милиона осемдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и 27 стотинки).