Политика за ангажираност

В съответствие с Регламент 2019/2088, СИС АД декларира, че при предоставяне на инвестиционни съвети на клиенти отчита в обхвата на потенциални неблагоприятни фактори, които могат да повлияят на инвестиционните решения и ключови фактори по отношение на фактори на устойчивост на емитентите на дългови и капиталови инструменти, свързани с тяхната политика по отношение на екология, социална политика и политика за качество на управлението и надзора.

В съответствие с Регламент 2020/852, СИС AД счита, че екологичната политика на емитент следва да покрива една или повече от следните цели:

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

г) преход към кръгова икономика;

д) предотвратяване и контрол на замърсяването;

е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми.

СИС декларира, като взема надлежно предвид своя размер и естеството и обхвата на дейностите си и видът на финансовите продукти, за които дава съвети, че отчита в инвестиционните си съвети основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост. В процеса на профилиране на клиентите, СИС АД събира и информация относно предпочитанията на клиента по отношение на екологична политика, социална политика и политика за качество на управлението и надзора на емитентите, в чиито дългови и капиталови инструменти възнамерява да инвестира клиента по своя инициатива, или в които би желал да бъде инвестиран негов портфейл на доверително управление. СИС АД има ангажимент да проследява за изпълнението на такива нефинансови цели по отношение на портфейли на доверително управление, като изключва от обхвата на допустимите инструменти такива на емитенти, които нямат подходяща екологична политика, социална политика и политика за качество на управлението и надзора, и съответно индекси и ETF в състава на които влизат инструменти на емитенти, които нямат подходяща екологична политика, социална политика и политика за качество на управлението и надзора.

СИС АД информира клиентите си, че при инвестиции в големи международни компании, в които съответният клиент на СИС притежава незначителен дял в емитираните финансови инструменти, клиентът пряко или чрез СИС може да не бъде в състояние да окаже решаващо влияние върху екологичната политика, социалната политика и политиката за качество на управлението и надзора на съответния емитент. Същевременно СИС АД информира надлежно своите клиенти с портфейл на доверително управление за установени нарушения от страна на емитенти, в чиито дългови или капиталови инструменти е направена инвестиция, като СИС АД предприема мерки за дезинвестиция от тези продукти, доколкото те са престанали да отговарят на изискванията за устойчивост.

СИС заявява, че спазва и ще спазва кодексите за отговорно бизнес поведение и на международно признатите стандарти за надлежна проверка и докладване, и ще продължи да работи в подкрепа на постигане на целите на Парижкото споразумение.

По отношение на предоставяните услуги по доверително управление, СИС АД:

а) отчита установените предпочитания на клиентите по отношение екологичните или социалните характеристики на съответните дългови и капиталови инструменти;

б) извлича информация от нефинансовите декларации на емитентите и от одитирана ESG информация за тези емитенти за оценяване, измерване и наблюдение на екологичните или социалните характеристики или на въздействието на устойчивите инвестиции, като приема наличие на повишен риск във всички случаи, когато е налична негативна информация в тези източници или е налична публикация относно възможно възникване на такова нарушение в Bloomberg или Reuters;

в) когато в даден портфейл е включен финансов продукт със стимули свързани с устойчиви инвестиции (за екологични или социални характеристики или за съчетание от тези характеристики) и при условие че дружествата, в които се инвестира, следват добрите управленски практики, СИС събира и информация за това как са постигнати тези характеристики;

г) в случаите по буква в, СИС АД проследява цялостното свързано с устойчивостта въздействие на финансовия продукт, с помощта на подходящи показатели за устойчивост.

При предоставяне на инвестиционни съвети, СИС АД информира клиентите си, че дори когато техните цели не включват нефинансови цели, съществува повишен риск, свързан с дългови и капиталови инструменти на емитенти, които нямат и не предприемат действия по приемане на екологична политика, социална политика и политика за качество на управлението и надзора. При предоставянето на препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент, СИС АД отчита и ефектите върху цената в средносрочен и дългосрочен план на дадения финансов инструмент от рискове, свързани с устойчивото развитие.

Политиката за ангажираност на СИС АД можете да намерите тук