„Булгарплод София“ ще издава корпоративни облигации

След успешното частно пласиране през април 2012г. Комисията за финансов надзор одобри за търговия на БФБ-София АД емисията корпоративни облигации на „Булгарплод София“ в размер на 3 млн.лв. „София Интернешънъл Секюритиз“ АД беше мениджър на емисията. Купонът на облигациите е 6% годишно, а матуритетът – 5 години. Основната дейност на Дружеството е преработка и продажба на птичи и други месни продукти.